Przejście do sekcji:

Treść strony - Środowisko

Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników

Wielgie, dnia 25.09.2017r.

ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ( SZAMB ) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Wielgie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne ( szamb ) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do mieszkańców, którzy do chwili obecnej nie złożyli stosownego zgłoszenia o wypełnienie go i przekazanie w terminie do 31 października 2017 r. Druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.wielgie.pl w zakładce GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, lub w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie - pokój nr 1.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania takich usług w formie umowy oraz dowodów uiszczania opłat.

W związku z powyższym, w celu wypełnienia nałożonych na gminę obowiązków upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy będą prowadzić kontrole na terenie nieruchomości w zakresie wykonywania obowiązków przez ich właścicieli, jak również przez wezwanie do ich okazania.

Podmiotami uprawnianymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wielgie są n/w przedsiębiorstwa:

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno,

  2. Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Wielobranżowych „HATRIC”, A&J Ziemińscy, ul. 22-go Stycznia 39, 87 – 600 Lipno

  3. ZOLTAR Zbigniew Gapiński Bogucin 46E, 87-811 Fabianki,

Właściciele nieruchomości, dla których zostały stworzone techniczne warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej mają obowiązek niezwłocznie przyłączyć się do tej sieci – z wyłączeniem właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pouczamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny do 5.000 zł.


 

Wróć

Przejdź do początku strony