Przejście do sekcji:

Treść strony - Oświata

Edukacja

Oświata na terenie gminy ma charakter publiczny. Sieć placówek oświatowych przeszła długa drogę, aby osiągnąć obecny kształt. Rozpoczęła się ona w dniu obowiązywania ustawy o systemie oświaty z 1990 roku.

W latach 1990 - 1996 funkcjonowało na terenie gminy 8 szkół podstawowych  w tym nowo pobudowana i oddana do użytku w 1987 roku Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego. Liczyła ona wówczas 303 uczniów. Szkoła ta jest dzisiaj największym i bardzo dobrze wyposażonym obiektem.

Sieć 8 szkół podstawowych została przyjęta przez gminę od Kuratorium Oświaty    z dniem 1 stycznia 1996 roku. Na przełomie lat 1999 - 2000 na terenie gminy funkcjonowały już tylko 4 szkoły podstawowe. Szkoły w Olesznie, Zakrzewie, Witkowie   i Płonczynie zostały etapowo likwidowane ze względu na wysoki koszt utrzymania placówek oraz nasilający się niż demograficzny.

Przez lata struktura organizacyjna szkół na terenie gminy Wielgie zmieniła się i w chwili obecnej funkcjonują trzy szkoły podstawowe (Wielgie, Czarne, Zaduszniki), jedno gimnazjum (Wielgie) oraz przedszkole (Wielgie).

Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem jest największą placówką oświatową w gminie. W jej skład wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddziały zerowe i przedszkole. Siedziba szkoły mieści się w pięknym nowoczesnym budynku posiadającym zaplecze sportowe. Dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi, dwiema salami gimnastycznymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń, siłownią, stołówką oraz biblioteką wraz z czytelnią. Biblioteka szkolna jest połączona z biblioteką gminną i od 2003 roku jest gminną instytucją kultury, jedyną w gminie. Posiada dwie filie w Czarnem   i Zadusznikach. Dyrekcja szkoły dba o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budynku.

W 1999 roku została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych. Kotłownia olejowa została zmodernizowana  i oddana do użytku w 2000 roku. Inwestycja ta została sfinansowana przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W szkole w Wielgiem w 2002 roku dokonano adaptacji trzech pomieszczeń na sale lekcyjne, bibliotekę oraz świetlicę. Koszt pokryła gmina ze środków własnych.

Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w czasie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych, jak i po ich zakończeniu w oczekiwaniu na autobus szkolny, który dowozi uczniów do szkół. Tabor autobusowy liczy 3 autobusy (jeden Jelcz, dwa Autosany), którymi zarządza dyrektor ZPO, nadzorując dowóz dzieci do wszystkich szkół w gminie. Pieniądze na zakup autobusów wygospodarowane były ze środków własnych i funduszu osób niepełnosprawnych.

 

Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem

87-603 Wielgie

tel. (54) 289-71-22

fax. (54) 289-71-22

e-mail: zpowiel@poczta.fm

 

Szkoła Podstawowa w Zadusznikach mieści  się w zabytkowym  pałacyku otoczonych kompleksem parkowym i stanowi dziedzictwa kulturowe. W szkole w Zadysznikach została przeprowadzona modernizacja kotłowni, CO z węglowej na olejową. Część środków finansowych pochodziła z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla potrzeb szkół w Zadusznikach  rozpoczęto budowę sali gimnastycznych. Budowa sali w Zadusznikach zakończyła się w 2001 roku i trwała 8 lat. Sala jest budynkiem wielofunkcyjnym. Stanowi ona jednocześnie remizę Ochotniczej Straży Pożarnej, sale gimnastyczną i bibliotekę. Sala gimnastyczna i remiza OSP w Zadusznikach jest na dzień dzisiejszy najnowocześniejszym budynkiem rekreacyjno-sportowym w gminie. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zadusznikach

87-603 Wielgie

tel. (54) 287-15-11

fax. (54) 287-15-11

e-mail: spzaduszniki@interia.pl

 

Szkoła Podstawowa w Czarnem podobnie jak Szkoła w Zadusznikach mieści sie w zabytkowym dworku. Przeprowadzone zostały również inwestycje, min modernizacja kotłowni czy też budowa sali gimnastyczne, finansowane przez Gminę a także z  dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Budowa sali gimnastycznej w Czarnem rozpoczęła się w 2002 roku. Do użytku oddana została w 2003 roku. Nadano jej imię Jana Pawła II. Koszt budowy w całości poniesiony był ze środków finansowych gminy.

Szkoła Podstawowa w Czarnem

87-603 Wielgie

tel. (54) 289-72-77

fax. (54) 289-72-77

 

Szkoły prowadzą także działalność kulturalną. Jej część adresowana jest do społeczności rodziców i do wszystkich mieszkańców gminy. Najaktywniej działa w tym zakresie szkoła w Wielgiem, ma, bowiem aż 700 uczniów i najliczniejszą kadrę nauczycieli, podczas gdy szkoły w Czarnem i Zadusznikach mają po 150 uczniów i odpowiednio mniej nauczycieli.

Przejdź do początku strony