Przejście do sekcji:

Treść strony - Środowisko

Informacja dla właściceli domków letniskowych

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Wielgie
 

Od 1 stycznia 2018r. dla wszystkich właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przestanie obowiązywać ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym, właściciele w/w nieruchomości od 1 stycznia 2018 r. będą zobowiązani zawierać umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 30.06.2017r.


 

Wróć

Przejdź do początku strony