Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu 
w celu wspólnej realizacji projektu nr 1/2024

Wójt Gminy Wielgie działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu, w ramach Priorytetu: 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego,  Działanie 08.27 – Kształcenie ogólne OPPT,  celu szczegółowego: 4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie 
i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizacja  projektu jest uzależniona od otrzymania środków finansowych, a w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, partnerem wiodącym będzie Gmina Wielgie.

I. Cel Partnerstwa

Celem partnerstwa będzie opracowanie koncepcji projektu odpowiadającego na aktualną diagnozę 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Wielgie - Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem, ul. Szkolna 5, 87-603 Wielgie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Czarnem, 87-603 Czarne 7 i Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika , 87-603  Zaduszniki 4,  oraz wspólna realizacja w/w  projektu.

Wyłoniony Partner wspólnie z Partnerem Wiodącym opracują:
    1. Koncepcję planowanego do realizacji projektu z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych,
w szczególności Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw 
i Pomorza 2021-2027.
    2. Koncepcję wdrażania i zarządzania projektem.
    3. Źródła pozyskania wkładu własnego oraz koncepcję zapewnienia trwałości projektu.
    4. Wniosek o dofinansowanie projektu.
    5. Umowę partnerską określającą zasady wspólnej realizacji projektu.

II. Krótki opis planowanego przedsięwzięcia

Planowany do realizacji projekt, zakłada następujące działania:
1. Działania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów: matematyczno-przyrodniczych,  języka angielskiego,  zajęcia z TIK,  realizację różnych form rozwijających uzdolnienia-możliwa forma kółka zainteresowań dla uczniów osiągających dobre i wyższe wyniki w nauce;  działania kształtujące i rozwijające oraz uwzględniające  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
2. Działania w zakresie TIK  nauki kodowania i programowania, robotyki, praktyczne posługiwanie się programami, podnoszenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych) oraz społeczno-emocjonalnych, przekrojowych  .
3. Zajęcia dla uczniów  w ramach zajęć specjalistycznych np:  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,  terapia pedagogiczna, zajęcia rozwijające zdolność uczenia się, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  , inne zajęcia  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Kursy dla nauczycieli np. „ Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Praca z uczniem zdolnym z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych na zajęciach”, ” Radzenie sobie ze stresem, wypalenia zawodowego. Mediacja. Motywacja uczniów"
5. Doposażenie  pracowni TIK/językowej - zakupy wynikające z inwentaryzacji i diagnozy oraz potrzeb poszczególnych szkół. Doposażenie pracowni  szkolnych w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny. Doposażenie innych pracowni szkolnych . 
6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, uwzględniające  potrzeby dalszego kształcenia na rynku pracy oraz wynikające  z diagnozy  szkół.
 

III. Zakres zadań merytorycznych planowanych do przekazania wyłonionemu Partnerowi w ramach realizowanego przez Partnera projektu:
    1. Współpraca z Gminą Wielgie przy opracowaniu autorskiej koncepcji projektu. 
    2. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu w uzgodnieniu z przedstawicielami Gminy Wielgie.
    3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami na podstawie wypracowanej koncepcji zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie.
    4. Po uzyskaniu dofinansowania opracowanie założeń zasad rekrutacji. 
    5. Wspólne zarządzanie projektem.
    6. Zarządzanie przepływami finansowymi zapewniającymi płynność finansową.
    7. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Ustawą Pzp 
w zakresie, w jakim ta ustawa ma zastosowanie  do realizowanego projektu.
    8. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych. 
    9. Prowadzenie działań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością.
    10. Udział w realizacji działań merytorycznych.

IV. Warunki uczestnictwa w naborze.

W ramach naboru planuje się wybór jednego partnera.

    1. Ogólne warunki uczestnictwa:

Oferty składać może podmiot spełniający łącznie następujące warunki:
    a. Posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego projektu  - pkt. 5.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Za spełniający ten warunek uznany zostanie podmiot mogący wykazać się doświadczeniem
w skutecznym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o wartości przekraczającej 600 tys. zł współfinansowanego z EFS, w ramach  usług edukacyjnych, w ramach  działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe  RPO WKP na lata 2014-2020 (lub analogicznych w przypadku innych regionalnych programów operacyjnych) zakończonego pozytywną oceną instytucji organizującej konkurs w przeciągu 5 ostatnich lat - termin wydania pozytywnej opinii od 01.06.2018 do 01.06.2023 r. (pod uwagę zostaną wzięte jedynie projekty, które otrzymały dofinansowanie). Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
    b. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z EFS  - pkt. 6.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku ( należy spełnić jednocześnie  punkt 1 i 2):
    1) za spełniający ten warunek uznany zostanie podmiot, który wykaże się doświadczeniem w zarządzaniu projektami o wartości przekraczającej 600 tys. zł współfinansowanymi z EFS
w ramach usług edukacyjnych, w ramach działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (lub analogicznych w przypadku innych regionalnych programów operacyjnych) w przeciągu ostatnich 5 lat – (termin zakończenia realizacji tych projektów od 01.06.2018 do 01.06.2023 r.) poprzez przedłożenie wykazu projektów oraz dokument potwierdzający dysponowanie osobą o  minimum 15 letnim doświadczeniu w placówkach kształcenia ogólnego na stanowisku pedagogicznym w tym minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu taką placówką.  Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
    2) za spełniający ten warunek uznany zostanie  podmiot, który dysponuje osobą przewidzianą  do rozliczania finansowego projektu, posiadającą wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letnie doświadczenie w rozliczaniu księgowości budżetowej, oraz osobą posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kadry zarządzającej w minimum 3 projektach edukacyjnym, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej, o wartości przekraczającej 600 tys. zł współfinansowanymi z EFS w ramach usług edukacyjnych, w ramach działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (lub analogicznych w przypadku innych regionalnych programów operacyjnych) w przeciągu ostatnich 5 lat – (termin zakończenia realizacji tych projektów od 01.06.2018 do 01.06.2023 r.) poprzez przedłożenie wykazu projektów . Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

W celu weryfikacji tego kryterium Ogłaszający nabór może poprosić o dokumenty potwierdzające (m.in. umowy o pracę, umowy partnerskie, umowy zlecenia, umowy o wykonanie usługi , zaświadczenie lub oświadczenie  o spełnieniu warunku ).

    c.      Oświadcza, że prowadzona przez jego  firmę działalność jest zgodna  z celami partnerstwa oraz posiada
      doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze – pkt 7.
      Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
      Za spełniający ten warunek uznany zostanie jedynie podmiot, który w treści złożonej oferty
      potwierdzi prowadzenie przez jego firmę działalności zgodnej z celami partnerstwa oraz posiada
      doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. Warunek zostanie sprawdzony
      metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
    d. Deklaruje gotowość do współpracy na etapie wspólnego opracowania ogólnej koncepcji projektu, zasad zarządzania oraz realizacji projektu – pkt. 8.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Za spełniający ten warunek uznany zostanie jedynie podmiot, który w treści złożonej oferty zadeklaruje gotowość współpracy. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
    e. Niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – pkt. 9.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Za spełniający ten warunek uznany zostanie jedynie podmiot, który w treści złożonej oferty zawrze stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 
    f.  Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że podmiot nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności jak również oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że podmiot nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.
       g.  Wyraża zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty – pkt. 10.
             Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
              Za spełniający ten warunek uznany zostanie jedynie podmiot, który w treści złożonej oferty zawrze stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

V. Kryteria stosowane przy wyborze Partnera

LP.
Opis kryterium
Maksymalna liczba punktów
Punktacja w ramach kryterium
    1. 
Doświadczenie delegowanych do współpracy ekspertów (min. 1 osoba) mogących wykazać się doświadczeniem w skutecznym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o wartości przekraczającej 600 tys. zł współfinansowanego z EFS,
w ramach  usług edukacyjnych , w ramach działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (lub analogicznych w przypadku innych regionalnych programów operacyjnych) zakończonego pozytywną oceną instytucji organizującej konkurs
 w przeciągu 5 ostatnich lat
 (termin wydania pozytywnej opinii od 01.06.2018 do 
01.06.2023 r.) – ocena na podstawie informacji zaprezentowanych w pkt. 11.
W przypadku wskazania więcej niż 1 osoby punkty będą przyznawane na podstawie doświadczenia eksperta 
o najwyższym doświadczeniu.
40
Przygotowanie  2-3 wniosków aplikacyjnych (20 pkt)
Przygotowanie 4-5 wniosków aplikacyjnych (30 pkt)
Przygotowanie  6 i więcej wniosków (40 pkt)
    2. 
Doświadczenie delegowanych do współpracy ekspertów (min. 1 osoba) w zarządzaniu projektami o wartości przekraczającej 600 tys. zł współfinansowanymi z EFS w ramach usług edukacyjnych , w ramach działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (lub analogicznych w przypadku innych regionalnych programów operacyjnych) w przeciągu ostatnich 5 lat – 
(termin zakończenia realizacji tych projektów od 01.06.2018 do 01.06.2023 r.) ocena na podstawie informacji zaprezentowanych w pkt - 12.
W przypadku wskazania więcej niż 1 osoby punkty będą przyznawane na podstawie doświadczenia eksperta 
o najwyższym doświadczeniu.
40
Realizacja 2-3  projektów (20 pkt)
Realizacja 4-5 projektów (30 pkt)
Realizacja 6 i więcej projektów (40 pkt)

VI. Warunki i termin realizacji

    1. Wybór podmiotu, nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu. Zasady współpracy i Partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej Umowy Partnerskiej. 
    2. Gmina Wielgie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
    3. Gmina Wielgie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od planów zawiązania Partnerstwa, w szczególności w następujących przypadkach:
        a. brak porozumienia pomiędzy partnerami w kwestii akceptowalnej dla poszczególnych podmiotów koncepcji projektu lub akceptowalnych dla wszystkich stron zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu,
        b. brak akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu ze strony Instytucji Ogłaszającej Konkurs,
        c. w innych uzasadnionych przypadkach.

VII. Warunki i termin składania dokumentów
 

    1. Zainteresowane podmioty, wypełniają ofertę współpracy (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA NR 1/2024 nie otwierać do dnia 05.04.2024r. do godz. 8.00” w Sekretariacie  Urzędu Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, w godzinach pracy urzędu. (stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Wójta Gminy )
Nieprzekraczalny termin złożenia ofert: 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj  do dnia 05.04.2024r. do godz. 8.00
    1. Podmioty składające oferty zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
        a. wykaz CV kluczowych ekspertów (min. 1 osoby) – których udział jest planowany 
w przygotowaniu i realizacji niniejszego Partnerstwa i Projektu. Do każdego CV należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu wraz z  potwierdzeniem minimum 15 letniego  doświadczenia  w placówkach kształcenia ogólnego na stanowisku pedagogicznym w tym minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu taką placówką  Do CV należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby,
        b. CV osoby do rozliczenia finansowego projektu, posiadającej wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letnie doświadczenie w rozliczaniu księgowości budżetowej, oraz osoby z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kadry zarządzającej w minimum 3 projektach edukacyjnym, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej, o wartości przekraczającej 600 tys. zł współfinansowanymi z EFS w ramach usług edukacyjnych, w ramach działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (lub analogicznych w przypadku innych regionalnych programów operacyjnych) w przeciągu ostatnich 5 lat – (termin zakończenia realizacji tych projektów od 01.06.2018 do 01.06.2023 r.) poprzez przedłożenie wykazu zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu.
    2. Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie oraz przesłanie drogą elektroniczną skutkuje odrzuceniem oferty
z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania. Dokumenty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji powołanej przez Wójta Gminy Wielgie.

VIII. Wyniki konkursu

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Wielgie  na tej stronie co ogłoszenie o naborze.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: niepodpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione, do unieważnienia naboru bez podania przyczyny, do odstąpienia od przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

  • data: 2024-03-12

Ogłoszenie

  • data: 2024-03-12

Wróć

Przejdź do początku strony