Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

PROTOKÓŁ z dnia 14.02.2024 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii.
W dniach od 24 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii na podstawie uchwały Nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Wielgie oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wielgie Nr 5/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii.
    W ramach konsultacji udostępniony formularz ankietowy można było przesłać drogą elektroniczną na adres gmina@wielgie.pl. 
Ogłoszenie o konsultacjach zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie, zamieszczenie 
w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz ankietowy.
Zgodnie z §13 załącznika do uchwały Nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Wielgie „Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób 
w nich uczestniczących”. 
Wyniki konsultacji przedstawia się mieszkańcom Gminy Wielgie, Radzie Gminy Wielgie oraz publikuje na stronie Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielgie.

Wróć

Przejdź do początku strony