Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Rozporządzenie uchylające w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2024
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2024 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lipnowskiego, toruńskiego i włocławskiego 
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz art. 68 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 39, art. 55 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE L Nr 174 z 3.6.2020 r., str. 64, z późn. zm.),w związku z likwidacją ogniska choroby-wysoce zjadliwej grypy ptaków, zwanej dalej grypą ptaków, w miejscowości Borek, gm. Lipno, powiat lipnowski, zarządza się, co następuje: 
§1. Uchyla się rozporządzenie Nr 13/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lipnowskiego, toruńskiego i włocławskiego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8394). 
§2.1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów objętych ograniczeniami. 
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

Wróć

Przejdź do początku strony