Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja nt. funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  ( Dz. U. z 2021r. poz. 945) Powiat Lipnowski będzie realizował od stycznia 2024 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
    W związku z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r. poz. 945) Starosta Lipnowski ustalił 2 punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których od 2 stycznia 2024 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów
    1. Punkt z  siedzibą w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. 11 Listopada 9, 87-600 Lipno obsługiwany będzie przez adwokatów i radców wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu.
            Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00

Dwa punkty tj. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzić będzie organizacja pozarządowa, która została wyłoniona poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego pn. „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2024 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej- Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Fundacji HONESTE VIVERE ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa- 
organizacja będzie prowadziła dwa punkty – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie.
    1. Na siedzibę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej został wyznaczony - Zespół Szkół im. W. Łukasińskiego, ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe
          Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00.

    2. Na siedzibę punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został wyznaczony- budynek Zakładu Transportu Publicznego – Dworzec autobusowy przy ul. 3 Maja 1 G,  87-600 Lipno.

          Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 15.30 do godz. 19.30.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym lub",
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub",
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.";

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja będzie polegała na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

- przygotowaniu projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 
- przygotowaniu projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 
- przeprowadzeniu mediacji;
 
- udzieleniu pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody   
  zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Przyjmowanie zgłoszeń do rejestracji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lipnie od poniedziałku do piątku ( w dni robocze)
Rejestracji można  dokonać :
- telefonicznie- 54 30 66 176 lub 531 049 539 od poniedziałku do   
  piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lipnie
- e mailowo: e.blaszkiewicz@lipnowski.powiat.pl - rejestracja dotyczy wszystkich punktów na terenie Powiatu Lipnowskiego tj. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00, punktu w Lipnie, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30.

Informacja Starosty Lipnowskiego nt. nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024r

  • Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2024r - str. 1
  • Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2024r - str. 2
  • Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2024r - str.

Wróć

Przejdź do początku strony