Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja w sprawie przerw w dostawie wody

Informacja dla Odbiorców usług co do zakresu obowiązków świadczonych usług przez Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Zakład Usług Budowlanych Projektowania, Kosztorysowanie i Nadzorowanie Wojciech Reznerowicz na terenie Gminy Wielgie i dla pracowników Urzędu Gminy Wielgie udzielających informacji co do przerwy w dostawie wody i obowiązku przedsiębiorstwa z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Zakład Usług Budowlanych Projektowania, Kosztorysowanie i Nadzorowanie Wojciech Reznerowicz pismem z dnia 19.11.2023r. informuje, że realizując usługę „bieżąca obsługa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową i oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną bazujemy na zapisanych obowiązkach w :
1. Umowa nr 93/2017 z dnia 14.12.2017r.,
2. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. z późniejszymi zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wielgie z dnia 27.03.2019.
    Zgodnie z umową bieżącej obsługi w § 6 pkt.2. zapisano: wynagrodzenie Wykonawca pozyska w formie opłaty za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, pobieranej bezpośrednio od użytkowników indywidualnych i zbiorowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podstawie odczytów stanu liczników, ustalenie poboru wody i odprowadzenie ścieków przez Odbiorcę usług.
    Należność po ustaleniu poboru przedsiębiorstwo nalicza wg. cen wynikających z uprzednio sporządzonej taryfie na okres 3 lat. Taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulujący.
    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RZT.70.284.2021/5. Decyzją z dn.11.12.2021 zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wielgie powiat Lipno okres 3 lat. Decyzja stała się ostateczna 08.12.2021r. Taryfa stanowi załącznik do Decyzji oraz jej integralną część. W załączniku do Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia WART.70.284.2021.5 w punkcie 6.2. Standardy jakościowe obsługi usługi - zapisano:
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. Przedsiębiorstwo informuje odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin, a także niezwłocznie o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody o ile przewidywany czas przekracza 4 godziny. Informacji udziela Biuro Obsługi Klienta 87-610 Dobrzyń nad Wisłą ul. Lipnowska 11A od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 telefon (54)531102.. Przedsiębiorstwo zapewnia stałą gotowość obsługi w ramach pogotowia wod.-kan. we wszystkie dni tygodnia robocze, niedziela i święta przez 24 godziny na dobę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączamy wod.- kan. będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Dla odbiorców usług dostępny jest telefon alarmowy: 
1. (54) 253 11 02 w godz..8.00-15.00.
2. 887 883 000 w godz. 24h/dobę.
3. 504 265 599 w godz. 24h/dobę.
Przedsiębiorstwo udziela informacji a w szczególnych sprawach niezwłocznie, jednakże w terminie dłuższym niż 14 dni od dnia zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie informacji. Jeśli informacja wymaga ustaleń wymagającego terminu dłuższego niż 14 dni przedsiębiorstwo przed upływem powyższego terminu wskazuje ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonania przez przedsiębiorstwo usług związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków. Reklamacja zgłaszana jest na piśmie i rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki.
W siedzibie przedsiębiorstwa w Biurze Obsługi Klienta w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Lipnowska 11A udostępnione zainteresowanym są:
1. aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen.
2. tekst regulaminu.
3. wyniki ostatnio przeprowadzonych badań jakości wody i ścieków oczyszczonych przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. 
4. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy 

Pismo

  • Pismo w sprawie przerw w dostawie wody str. 1
  • Pismo w sprawie przerw w dostawie wody str. 2

Wróć

Przejdź do początku strony