Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Obowiązkowe szkolenia oraz badania opryskiwaczy

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ORAZ BADANIA OPRYSKIWACZY 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy w związku z uchyleniem przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przypomina producentom rolnym, że z dniem 4 maja br. został przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.  Stosowanie środków ochrony roślin związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Sprawność techniczna sprzętu weryfikowana jest podczas przeprowadzanych okresowo badań technicznych. Pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia, a kolejne badania - w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych, powinny być wykonane nie później niż co 3 lata. Kalibracji sprzętu dokonuje samodzielnie jego użytkownik.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin w produkcji towarowej są zobligowane prawem do regularnego zdobywania wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin. Uczestnicy szkoleń, poza aktualną wiedzą i wymianą poglądów, uzyskują również wymagane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, które ważne jest przez 5 lat.  Należy zaznaczyć, że wojewódzkie inspektoraty w ramach posiadanych kompetencji realizują kontrole w zakresie spełnienia przez producentów rolnych wymagań, dotyczących posiadania aktualnego świadectwa ukończenia szkolenia, aktualnych badań sprawności technicznej opryskiwaczy oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów ochrony roślin. Brak tych dokumentów podlega karze grzywny. 

Komunikat

  • Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Wróć

Przejdź do początku strony