Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Zawiadomienie o kontroli nieruchomości niezamieszkałych

Zawiadomienie o kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.2022 poz. 2519 ze zm.) Wójt Gminy Wielgie informuje, że realizując nałożony ustawą obowiązek, przystępuje do kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, zalicza się przykładowo: nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe, budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze,  itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części- przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a w/w ustawy). 
Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do okazania umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Wielgie oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi (rachunki, faktury) za trzy miesiące wstecz.

Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników i będą prowadzone zarówno w terenie, jak i zdalnie.
W celu usprawnienia procesu kontrolnego upoważnieni pracownicy będą wysyłali do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, wezwania o konieczności przedłożenia:
- umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej (wykaz dostępny: http://bip.wielgie.pl/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-zmiana-z-dnia-26-08-2021r/
- dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) za 3 miesiące wstecz.

Wójt Gminy Wielgie zwraca się do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Wielgie, o przygotowanie do kontroli umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) za trzy miesiące wstecz. Natomiast właściciele powyższych nieruchomości, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze umów na odbiór odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości, proszeni są o jak najszybsze ich zawarcie, gdyż uchylanie się od ww. obowiązku może skutkować ukaraniem właściciela nieruchomości karą grzywny (art. 10 ust. 2 w/w ustawy).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się pod nr tel. (54) 289 73 80 wew. 50 lub osobiście w siedzibie Urzędu przy ulicy Starowiejskiej 8, pok. 10, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie

  • Zawiadomienie o kontroli nieruchomości niezamieszkałych

Wróć

Przejdź do początku strony