Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Regulamin konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy"

Regulamin konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”-
DOŻYNKI GMINNE 2023, Organizatorzy: Wójt Gminy Wielgie, Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie
Miejsce konkursu: park w Wielgiem
Termin konkursu: 20 sierpnia (niedziela)
Cel konkursu:
• kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek,
• rozbudzanie zainteresowań twórczością ludową,
• prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy
Uczestnictwo:
1.W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez: sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP lub inną organizację bądź stowarzyszenie działające w danej wsi oraz osoby prywatne z terenu gminy Wielgie i zgłoszone do konkursu przez wykonawców lub ich przedstawicieli.
2.Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie jest zgłoszenie się do konkursu do dnia 11 sierpnia 2023r.w sekretariacie Urzędu Gminy Wielgie lub w Ośrodku Kultury (Wielgie ul. Starowiejska 81) oraz złożenie „Karty uczestnictwa” stanowiącej załącznik niniejszego regulaminu.
3.Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na miejsce konkursu w dniu 20.08.2023r. na koszt własny. Wieńce powinny być dostarczone na godz. przed rozpoczęciem uroczystości.
4.Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.
5.Dodatkowo dwa wieńce (w kategorii tradycyjny i nowoczesny) zostaną wytypowane do konkursu powiatowego.

Komisja konkursowa:
1.Oceny wieńców dokona Komisja Konkursowa ( co najmniej trzy osoby) powołana przez Organizatora.
2.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny wieńców.
Wieńce oceniane będą w dwóch kategoriach:
Tradycyjnej i nowoczesnej. Wieniec tradycyjny: kształt wieńca –korona zamknięta Wieniec nowoczesny-oryginalne, nowatorskie pomysły, formy uwzględniające współczesny charakter społeczeństwa
Kryteria oceny:
1. Wymiary: wysokość do 180 cm szerokość w podstawie lub średnica obwodu na całej wysokości wieńca do 200cm.
2. Użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów, tj. kłosy zbóż, ziarna, słoma, warzywa, owoce, kwiaty, zioła itp. Max 15 punktów.
3. Walory estetyczne: wykonanie, kompozycja , bryła, dobór barw, technika, bogactwo użytych materiałów-Max. 15 punktów.
4. Ogólne wrażenie artystyczne- Max 15 punktów.
5. Użycie materiałów plastikowych, styropianowych, sztucznych kwiatów, metalowych- 10 punktów ujemnych.
Dopuszcza się w elementach konstrukcji metal. W elementach dekoracji : bibułę(wykluczona wstążka dekoracyjna), glinę, masę papierową itp. Widoczne wiązania dekoracji i innych elementów wieńca wykonane powinny być sznurkiem konopnym, dratwą, klejem naturalnym(dopuszcza się wikol).
Nagrody:

  1. Organizatorzy przewidują nagrody oraz dyplomy.
  2. Komisja Konkursowa przyzna I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz nagrody za udział .
  3. Nagrody zostaną wręczone na scenie, w dniu Dożynek (20.08.), około godz.17:00 .

Dodatkowe atrakcje:
W dniu dożynek odbędzie się otwarty konkurs na wieniec, który zdaniem publiczności okaże się najładniejszy. W tym celu uczestnicy Dożynek otrzymają specjalną kartę do głosowania i będą mogli wziąć udział w zabawie.
Ochrona danych osobowych: dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w RODO.

Uwagi końcowe:
Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Więcej informacji na temat Konkursu udziela Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie w Wielgiem ul. Starowiejska 81, tel. 54 289 74 70; 796 703 086, e-mail kkwiecińska@okib.pl, mszczupacka@okib.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy tel. 54 289 73 80.
ORGANIZATORZY

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz klauzula informacyjna

Wróć

Przejdź do początku strony