Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Wielgie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Na terenie Gminy rozpocznie się cykl kontrolny od 01 czerwca 2023 r., w tym przedmiocie. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Wielgie celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.
Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Wielgie.
 Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.
Aktualnie zezwolenie na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków posiadają niżej wymienione przedsiębiorstwa:
- Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Wielobranżowych „HATRIC” Janusz Ziemiński, 22 Stycznia 39, 87-600 Lipno
- PPUPH „ZOLTAR” Zbigniew Gapiński w spadku, Bogucin 46E, 87-811 Fabianki
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno
- Usługi Asenizacyjne „LABEL” Adam Wichrowski, Strachoń 18, 87-610 Dobrzyń n/Wisłą
-„HYDROWIS” Grzegorz Wiśniewski, Szpiegowo 55, 87-610 Dobrzyń n/Wisłą (tylko opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych)
- WC SERWIS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sidzibą, ul. Szybowa 20E,
 41-808 Zabrze (tylko opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych)
Świadczenie takich usług przez inne podmioty jest nielegalne i podlega karze grzywny.

Informacja

  • Informacja dotycząca kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wróć

Przejdź do początku strony