Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja o trwających w ARiMR naborach wniosków w ramach PROW

Ogłoszenie

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie  dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie  dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem  rosyjskiej inwazji na Ukrainę" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty  pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”  w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich  przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2742), zwanego dalej Rozporządzeniem, wydanego na podstawie art. 45 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, z późn. zm.) informuje, że w dniach od 18 do 31 stycznia 2023 roku, można składać  „Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. 
I) O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny, w przypadku, gdy rolnik  lub jego małżonek: 
1) zgłosił do dnia 15 maja 2022 r. do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt,  o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanego w dalszej części IRZ,  oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonych w siedzibie stada  posiadacza tych zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.; 
2) zgłosił do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy do IRZ, oznakowanie co najmniej 1 sztuki  zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonego w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia od dnia 1 kwietnia  2022 r.; 
3) prowadził do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy działalność rolniczą w zakresie chowu lub  hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa); 
4) spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 
a) prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r.  o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370), 
b) temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. oraz ten rolnik lub jego małżonek złożył w 2022 r. wniosek  o przyznanie tej pomocy, 
c) temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano płatność za zazielenienie na podstawie przepisów  o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na podstawie wniosku złożonego w 2021 r.  oraz ten rolnik lub jego małżonek złożył w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności, z tym że w przypadku  gdy grunty orne rolnika lub jego małżonka obejmują mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych  w 2021 i 2022 r. rolnik lub jego małżonek podał co najmniej dwie różne uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia  w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie  Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), a uprawa główna w 2021 i 2022 r.  nie zajmuje więcej niż 75% tych gruntów ornych, 
d) zrealizował operację obejmującą inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu  oraz spełnia warunki, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja w sprawie o przyznanie pomocy  finansowej na tę operację w ramach poddziałania: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz  młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 lub „Pomoc na  rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020, 
e) zrealizował operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  obejmującą inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu oraz realizuje  zobowiązania związane z pomocą finansową przyznaną na tę operację,  
f) zrealizował operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami  pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 oraz realizuje zobowiązania związane  z pomocą finansową przyznaną na tę operację, 
g) wytwarza energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687)  zlokalizowanej w gospodarstwie rolnym tego rolnika, 
h) zrealizował inwestycję zlokalizowaną w gospodarstwie rolnym tego rolnika polegającą na wykonaniu: urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych, na realizację którego uzyskał pozwolenie  wodnoprawne, o którym mowa w art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2625 i 2687), zwanej dalej „Prawem wodnym”, lub 
stawu, na wykonanie którego dokonał zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 9  Prawa wodnego. 
II) O przyznanie pomocy może ubiegać się także rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny, w przypadku, gdy: 
1) ten rolnik lub jego małżonek spełnił warunek przejęcia w całości gospodarstwa rolnego, za który przyznano mu  punkty na podstawie kryteriów wyboru stosowanych w poddziałaniu „Pomoc w rozpoczęciu działalności  gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,  oraz temu rolnikowi lub jego małżonkowi wypłacono pierwszą ratę pomocy finansowej przyznanej na operację  typu „Premie dla młodych rolników” w ramach tego poddziałania; 
2) ten rolnik lub jego małżonek w dniu przejęcia w całości gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, wszedł  w posiadanie wszystkich zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa), posiadanych w tym dniu przez osobę,  która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonka tej osoby, i których oznakowanie zgłosiła osoba,  która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby; 
3) ten rolnik lub jego małżonek prowadził do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy działalność  rolniczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa); 
4) rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby spełnił  lub spełniła warunki, o których mowa w pkt. I ppkt 1, 2 i 4. 
III) W przypadku śmierci rolnika o pomoc może się ubiegać małżonek rolnika w przypadku gdy: 
1) spełnia warunki do przyznania tej pomocy i do dnia śmierci rolnika wspólnie prowadzili działalność rolniczą  w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa); 
2) złoży wniosek o przyznanie pomocy: 
a) w terminie składania wniosków wskazanym w Ogłoszeniu Prezesa – w przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpiła  przed złożeniem przez rolnika wniosku o przyznanie pomocy, 
b) nie później niż do dnia 15 marca 2023 r. – w przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpiła w okresie od dnia  złożenia przez rolnika wniosku o przyznanie pomocy do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie  pomocy. 
Wnioski o przyznanie pomocy, składa się elektronicznie za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie  internetowej ARiMR w Platformie Usług Elektronicznych (PUE). 
Załączniki, które nie zostaną dołączone do wniosku o przyznanie pomocy złożonego za pośrednictwem formularza, mogą  zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji albo za  pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada  2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub placówki podmiotu zajmującego się doręczaniem  korespondencji na terenie Unii Europejskiej, w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy. 
Wysokość pomocy zostanie ustalona w oparciu o przedziały kwotowe określone w Rozporządzeniu. Pomoc przyznaje się  danemu rolnikowi tylko raz, jej maksymalna wysokość nie może być wyższa niż równowartość w złotych 15 000 euro. 
Decyzje w sprawie o przyznanie pomocy zostaną wydawane w terminie 45 dni od dnia zakończenia terminu składania  wniosków. Przyznana kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek rolnika wskazany w ewidencji producentów w miesiącu wydania przez Kierownika biura powiatowego Agencji, decyzji o przyznaniu pomocy. 
Informacje na temat pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, można  otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz  na stronach internetowych www.gov.pl/web/arimr i www.gov.pl/web/rolnictwo.

 

Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 grudnia 2022 r.  do dnia 24 lutego 2023 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 223 z późn. zm.) dalej: rozporządzenie, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) https://www.gov.pl/arimr.
W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się:
    1) rolnikowi, który jest m. in. posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. "Zachowanie lokalnych ras świń" pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.), zwanego "wariantem 7.4” na operację mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
    2) spółce wodnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) lub związkowi spółek wodnych, w których m.in. więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne lub więcej niż połowa  zmeliorowanych  gruntów  rolnych  objętych działalnością  tej spółki  jest w posiadaniu rolników, spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej, na operację polegającą na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, lub wykonaniu robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny. 
Pomoc przyznaje się w formie:
    1) refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
    a) rolnika w zakresie operacji dotyczących:
-  utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej; 
    -  wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji;
 - wykonania inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, 
w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
- przebudowy, rozbudowy lub remontu chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, 
tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń;
- budowy lub przebudowy magazynu do przechowywania słomy dla świń;
- zakupu i wykonania robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie;
    b) - spółek wodnych i związków spółek wodnych w zakresie operacji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt 
do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem 
lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny;
    2) standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku operacji polegającej na wykonaniu ogrodzenia chlewni. Pomoc przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:
a)    iloczynów standardowych stawek jednostkowych i odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek, 
oraz
    c) kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) – jeżeli koszty takie zostały poniesione.
    3) standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku operacji polegającej na wykonaniu robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, polegających na:
    a) przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowanie skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień lub
    b) budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, lub
    c) oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego lub funkcji retencyjnej. 
Pomoc przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:
    a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych oraz odpowiednio:
    • długości rowów melioracyjnych, na których wykonano roboty budowlane lub 
    • liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów z piętrzeniem, lub
    • liczby przebudowanych lub wyremontowanych studzienek drenarskich, lub
    • liczby wylotów drenarskich lub liczby przystosowanych do funkcji retencyjnej studzienek drenarskich, lub
    • liczby wylotów drenarskich lub długości rurociągów drenarskich, które zostały oczyszczone lub na których wykonano roboty budowlane, oraz
    b) kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Spółki wodne lub związki spółek wodnych:
- mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które dotyczą zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2068)
- mają możliwość odzyskania poniesionego VAT (zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi VAT) w ramach kosztów kwalifikowalnych operacji dotyczących zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych zgodnie z rozporządzeniem. 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta:
a) 100 000 zł – w przypadku rolnika, który jest m. in. posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”;
b) 1 000 000 zł – w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych, jeżeli m.in. więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne lub więcej niż połowa  zmeliorowanych  gruntów  rolnych  objętych działalnością  tej spółki  jest w posiadaniu rolników, spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania oraz wzór umowy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/arimr. 
Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją. 
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. 
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych odpowiednio w przypadku rolnika w przepisach § 15 ust. 2 rozporządzenia a w przypadku spółki wodnej i związku spółek wodnych w przepisach § 15 ust. 3 rozporządzenia.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na: 
    • położenie nieruchomości, na której prowadzony jest chów lub hodowla świń, w przypadku rolników
    • siedzibę spółki lub związku w przypadku spółek wodnych lub związków spółek wodnych, 
zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.
Wniosek o przyznanie pomocy, wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może być złożony również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014  – 2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422 i 2433), który przewiduje możliwość złożenia do Agencji wniosku o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, 1002) na zasadach określonych w przepisach przejściowych, tj. art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 
W jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy. Spółka wodna nie może złożyć wniosku, jeżeli wniosek w danym naborze składa związek, którego ta spółka jest członkiem.

Informacje na temat operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” udzielane są w punktach informacyjnych  w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie  https://www.gov.pl/arimr ) i pod numerem bezpłatnej  infolinii 800 38 00 84.

Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r.
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 280), zwane dalej: „rozporządzeniem”.
Wsparciem mogą zostać objęte gospodarstwa, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku:
    • wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–6 i 8–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), i szkody te, oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę, w danym roku kalendarzowym wynoszą:
        ◦ co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r.  poz. 36), lub rybach
        ◦ dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
    • powiatowy lekarz weterynarii nakazał temu rolnikowi, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń w związku z wyznaczeniem gospodarstwa, którego jest posiadaczem, jako ogniska tej choroby zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt albo w związku ze zlokalizowaniem tego gospodarstwa na obszarze zapowietrzonym albo zagrożonym, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a:
        ◦ w dniu wydania ww. decyzji, świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika oraz
        ◦ po wykonaniu tej decyzji w siedzibie stada w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2021 r. poz. 1542 oraz z 2022 r. poz. 1570), w której przebywały świnie, których dotyczyła ta decyzja, rolnik nie utrzymuje świń. 
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcjami ich wypełniania udostępnione są na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/web/arimr. 

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją jego wypełniania.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę:
- w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, lub
- za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, 
- albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933, 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej. 
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może być złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422 i 2433), który przewiduje możliwość złożenia do Agencji wniosku o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002) na zasadach określonych w przepisach przejściowych, tj. art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 
Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący odtworzenia składnika danego gospodarstwa ujętego w protokole komisji - w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia.
Pomoc jest przyznawana według kolejności wpływu do ARiMR wniosków o przyznanie pomocy spełniających wymagania określone w § 9 rozporządzenia.
Informacje na temat typu operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” zostały zamieszczone na stronie www.gov.pl/web/arimr. Można je również uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.gov.pl/web/arimr) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Wróć

Przejdź do początku strony