Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ws. ptasiej grypy

W związku z nadesłaną prośbą Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o rozpowszechnienie nadesłanego rozporządzenia, zamieszczamy Rozporządzenie Nr 18/2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2022r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 18 /2022 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 05 grudnia 2022 r.,
w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3, pkt 8a, pkt 8fi pkt 10, ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421, z późn. zm.) oraz art. 60 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (,,Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 4 ust. 4 lit. b oraz lit. e decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE. L Nr 205 z 14.8.2018r.,.str.48), zarządza się, co następuje:
§1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków, uznaje się teren powiatów w granicach administracyjnych województwa kujawsko – pomorskiego.
§2.1. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;
2) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum.
2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
3. Środki określone w ust. 1 i 2 stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.
§3. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.
§4. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zwartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 768).
§5.1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Rozporządzenie

  • Rozporządzenie Nr 18/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego str. 1
  • Rozporządzenie Nr 18/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego str. 2

Wróć

Przejdź do początku strony