Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU NA 2023r.

DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU NA 2023r.

    Informujemy mieszkańców gminy Wielgie o możliwości otrzymania dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021 – 2023 WFOŚiGW w Toruniu. Dofinansowanie w 2023 r. będzie wynosiło 100% kosztów kwalifikowanych.
Gmina zastrzega sobie możliwości zmiany wysokości dofinansowania, jeśli wystąpią zmiany finansowania ze strony WFOŚiGW w Toruniu. W sytuacji zmniejszenia dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu różnica zostanie pokryta przez wnioskodawców.
    Z uwagi na określoną kwotę dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu dla gminy Wielgie na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie”, w sytuacji jej przekroczenia decydować będzie data wpływu wniosku do tutejszego urzędu.
    Prosimy wszystkich zainteresowanych o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Wielgiem pokój nr 8 (  p. Agnieszka Orłowska-Olewińska, tel. 0-54 289-73-80 wew. 44 ) w terminie od 01.12.2022 r. do 15.12.2022 r. 
Osoby, które zostaną objęte przedmiotową dotacją zobowiązane są do zaniechania działań związanych z demontażem do chwili wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu bądź zapytania ofertowego. Prace objęte dotacją mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawcę wyłonionego w przetargu bądź zapytaniu ofertowym. 

Komplet dokumentów zawiera:
- Wniosek o przyznanie dotacji ( dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )
-  Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (ewentualnie pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę )w Starostwie   Powiatowym w Lipnie
-  Kserokopia aktu notarialnego
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- „Formularz informacji przedstawiony przez wnioskodawcę” w przypadku osoby ubiegającej się o dotację na budynki inne niż mieszkalne ( tj. obory, stodoły, budynki inwentarskie, budynki usługowe itp. ) - ( druk dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )

Okólnik

  • Informacja o możliwości otrzymania dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

Wróć

Przejdź do początku strony