Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Regulamin Konkursu Plastycznego BOMBKA "Niebo Mikołaja Kopernika"

W 2023 roku przypada 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Wydarzenie to ma ogólnopolski charakter i jest szczególnie ważne dla Szkoły Podstawowej w Zadusznikach noszącej imię tego wybitnego Polaka.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach organizuje kolejną edycję gminnego konkursu plastycznego na „Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową”: BOMBKA „Niebo Mikołaja Kopernika” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Wielgie.
Regulamin konkursu:
I. Organizator konkursu:
    • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach
II. Cel konkursu:
    • rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych,
    • przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
    • uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika,
    • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki na sztukę plastyczną,
    • promocja osób utalentowanych plastycznie,
    • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
III. Zasady uczestnictwa:
    1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6-letnich i klas I – III. Z każdej grupy wiekowej należy dostarczyć jedną pracę.
    2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy w terminie do 15 grudnia 2022 roku do godz. 12:00 do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach (sala nr 1). Praca może być wykonana różnymi technikami plastycznymi.
    3. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
    4. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, zgodność z tematem, pomysłowość, nawiązanie do tradycji świątecznej oraz wkład pracy autora.
    5. Dopuszczalna jest pomoc rodziców, opiekunów.
    6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
    7. Dla zwycięzców Konkursu organizator przewidział ciekawe nagrody(informacja o wręczeniu dyplomów i nagród zostanie przekazana do szkoły/ przedszkola danego uczestnika biorącego udział w konkursie).
    8. Lista zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona na stronie szkoły https://spzaduszniki.pl/
IV. Kryteria oceny:
    • oryginalny pomysł
    • estetyka wykonania pracy
    • ogólny wyraz artystyczny
    • materiał użyty do wykonania pracy
    • zgodność pracy z założeniami i tematem konkursu
    • stopień trudności
    • technika wykonania
    • indywidualny charakter pracy
V. Sprawy organizacyjne:
    1. w sprawach organizacyjnych należy kontaktować się telefonicznie z p. Patrycją Fornalczyk – 603 605 415, Katarzyna Leśniewska – 536 494 850
    2. Prace przekazane na rzecz konkursu nie będą zwracane.
    3. Prace przekazane na rzecz konkursu będą wyeksponowane w siedzibie organizatora.
    4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
    5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje organizator.

Wróć

Przejdź do początku strony