Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektorów szkół i placówek oświatowych Gminy Wielgie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Wielgie ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Zadusznikach - Zaduszniki 4, 87-603 Wielgie

 2. Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem adres: ul. Szkolna 5, 87-603 Wielgie.

Organ prowadzący ww. szkół: Gmina Wielgie adres: ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1449).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły (zespołu placówek oświatowych)

  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

   1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub

   2. stażu pracy dydaktycznej -  w przypadku nauczyciela akademickiego albo

   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

   • imię (imiona) i nazwisko,

   • datę i miejsce urodzenia,

   • obywatelstwo,

   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

  2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2) lit. a-c, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

  3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
   w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  4. w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

   • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

   • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

   • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

  5. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  6. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);

  9. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;

  10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

  11. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  12. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
   i nauce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 478, z późn. zm.);

  13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora (nazwa placówki)”, w terminie do dnia 25 maja 2022r. do godz.1500 w pokoju nr 18 (sekretariat) Urzędu Gminy w Wielgiem ul. Starowiejska 8. W przypadku ofert przesyłanych pocztą na adres: Urząd Gminy w Wielgiem ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie - decyduje data wpływu ofert do Urzędu Gminy Wielgie.

W przypadku podania nr telefonu proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie i podpisanie załączonego formularza „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”

 1. Nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielgie.

 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 4. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Wielgiem tel. 54 2897380.

 

Wójt Gminy Wielgie

 

Tadeusz Wiewiórski

 

 

 

Wróć

Przejdź do początku strony