Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ocena obszarowa jakości wody za 2021 rok

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY 
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY WIELGIE ZA 2021r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Gminy Wielgie w roku 2021 zaopatrzeniem ludności w wodę zajmował się następujący podmiot gospodarczy:
    • Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji 87 - 610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Lipnowska 11 A - WP Wielgie 
Na terenie Gminy Wielgie liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2021r. wynosiła 6667 osób. Szacunkowo 6872 osoby korzystają z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wielgie (informacje uzyskane od dostawcy wody). Wodociąg publiczny EKOFLORA w Zadusznikach, gm. Wielgie ujmuje wodę na terenie gminy Wielgie jednak w roku 2021 zaopatrywał głównie mieszkańców gminy Dobrzyń nad Wisłą i gminy Fabianki do 12.04.2021r., brak informacji o osobach zaopatrywanych w gminie Wielgie. Z uwagi na fakt nie zaopatrywania ludności wodociąg Ekoflory przekwalifikowano na wodociąg lokalny i przeniesiono do grupy „Inne podmioty zaopatrujące w wodę” (przyłącza obiektowe przejęte przez inne wodociągi publiczne tj. WP Grochowalsk i WP Wielgie) od III kwartału 2021 r. produkowana woda wykorzystywana głównie do podlewania uprawy ziół, zaopatrzenie zakładu pracy na terenie powiatu włocławskiego. 
Ponadto wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo zasila ok. 5 osób w miejscowości Orłowo, gm. Wielgie. 
Na terenie gminy wszystkie miejscowości są zwodociągowane. 
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to wodociąg publiczny Wielgie 264625 m3, wodociąg lokalny Zaduszniki, gm. Wielgie 37741 m3. 
W roku 2021r. nie wykonano nowych inwestycji i modernizacji.
Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. 
Jakość wody z wodociągu publicznego Wielgie w 2021r. oraz wodociągu lokalnego Zaduszniki, gm. Wielgie oceniono jako spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
Z wodociągu publicznego Wielgie pobrano i przebadano ogółem 12 próbek wody (dotyczy 4 próbek pobranych w ramach nadzoru i 8 w ramach kontroli wewnętrznej), z wodociągu lokalnego Zaduszniki, gm. Wielgie – 3 próbki w ramach kontroli wewnętrznej.
W żadnej próbce nie stwierdzono przekroczeń norm.
PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych w przypadkach awarii lub modernizacji.
W roku 2021 stwierdzono nieznacznie mniejszą liczbę przypadków zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 6 (w roku 2016 – 2; w roku 2017 – 4; 2018 – 12; 2019 – 8; 2020 - 9) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy awariach. Elementem zwiększającym wykrywalność przekroczeń norm mikrobiologicznych jest fakt ujęcia w badaniach parametrów grupy A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h, a także wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody po ich usunięciu. W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie.
Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021. Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.
Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2022 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania okresowej oceny wody do spożycia.
Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów dla ludności.
PPIS w Lipnie w roku 2021 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Wielgie.

Ocena obszarowa jakości wody za 2021 rok

  • Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w...
  • Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w...

Wróć

Przejdź do początku strony