Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Roczny program współpracy na rok 2022

W związku z realizacją ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwali po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy roczny program współpracy na 2022 r. do 30 listopada 2021r.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Wielgie do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu dokumentu pn.: Roczny program współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. Konsultacje inicjowane są przez Wójta Gminy Wielgie zgodnie z uchwałą Nr XLVI/292/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010r.
Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2022 r. Uwagi i opinie zaprezentowane w trakcie konsultacji uwzględniane będą przy podejmowaniu decyzji, ale nie będą wiążące.
Uwagi prosimy wnosić w oparciu o załączony Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020” na załączonym formularzu w dniach 30.09.2021r. – 18.10.2021 r.
Uwagi prosimy kierować na adres Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie z dopiskiem „Konsultacje dotyczące Programu współpracy na rok 2022”.

LINK: https://bip.wielgie.pl/ogloszenie-o-konsultacjach-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/

Wróć

Przejdź do początku strony