Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Wielgie

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwałą nr XXII/181/2021 Rady Gminy Wielgie z dnia 19 marca 2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielgie, w tym trybu konsultacji zapraszam mieszkańców gminy Wielgie, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030 w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają od 22.07.2021 r. do 25.08.2021 r. 

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@wielgie.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”)
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

  • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Strategii...

Wróć

Przejdź do początku strony