Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja o nowych stawkach i zasadach gospodarowania odpadami

I N F O R M A C J A
o nowych  stawkach i zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wielgie od 1 lipca 2021r. 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019r. (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 888) zobligowała gminy do dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do nowych przepisów, które zostały znacznie zaostrzone. W Gminie Wielgie kolejne nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi wejdą w życie od 1 lipca 2021r. co wynika z uchwalenia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie. Przetarg na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2025r. wygrał dotychczasowy wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87 – 600 Lipno, który złożył najkorzystniejszą ofertę za cenę: 6.658.170,45 zł brutto. W przetargu startowała jeszcze jedna firma: SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. (7.659.326,82 zł brutto). Przetarg został zorganizowany według nowych zasad wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. rozszerzono zakres rodzaju odbieranych odpadów oraz zwiększono częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów. 
Zmianie uległ również sposób rozliczania się gminy z wykonawcą. Dotychczas rozliczano się ryczałtowo tzn. miesięczny koszt odbioru był niezmienny i wynikał z zaoferowanej ceny w przetargu i nie był uzależniony od masy odebranych odpadów w danym miesiącu. Zaś od 1 lipca br. Gmina zapłaci za każdą faktycznie odebraną tonę odpadów. To wynika i jest wymagane nowymi przepisami prawa. Należy podkreślić, że na terenie naszej gminy i nie tylko obserwuje się stały wzrost ilości oddawanych odpadów. Wynika z tego prosta zależność im więcej odpadów zostanie odebranych, tym większą opłatę będą ponosić mieszkańcy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi musi zostać pokryty w całości z opłat mieszkańców. Niestety kolejne przetargi w wszystkich gminach pokazują ciągle rosnący drastyczny wzrost cen dotyczący odpadów, co musi budzić niepokój, ale i też musi dać do myślenia co do zmiany naszego stylu konsumpcyjnego życia.
NOWA STAWKA OPŁATY !!
Biorąc pod uwagę cenę odbioru i zagospodarowania odpadów wynikającą z rozstrzygnięcia tegorocznego przetargu  (05.02.2021r.) oraz ilość odpadów wytworzonych w gminie w latach poprzednich, koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będzie wynosić 29 zł miesięcznie.
Mieszkańcom, którzy nie będą segregować odpadów zostanie ustalona opłata podwyższona jako kara za niewywiązanie się z obowiązku segregacji w wysokości 58,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
ZMIANA DOTYCZĄCA WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIK DO NIESEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Uwaga! Wykonawca nie wyposaży nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane!
Obowiązek ten jest po stronie właściciela nieruchomości, który we własnym zakresie i na własny koszt wyposaży nieruchomość w pojemnik przystosowany do obsługi przez specjalistyczne środki transportu.
ZWOLNIENIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY
W Gminie Wielgie właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą od 01.01.2021r. skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość tego zwolnienia wynosi 1 zł od mieszkańca/miesięcznie. Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą kompostownik, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady odbierane będą z następującą częstotliwością:
    •  z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, w miesiącach od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie, a w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu,
    •  z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w miesiącach od kwietnia do października jeden raz w tygodniu, a w pozostałych miesiącach dwa razy w miesiącu.
Jak więc widzimy częstotliwości odbioru zostały znacznie zwiększone w Gminie i są minimalną częstotliwością wymaganą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To oczywiście podwyższa koszt firmy odbierającej odpady komunalne.
Selektywnie zbierane odpady rodzaju: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe odbierane będą z następującą częstotliwością:
    •  z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej jeden raz w miesiącu.
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) prowadzony jest w miejscowości Teodorowo na działce nr 243. Świadczyć będzie usługi trzy razy w miesiącu: w pierwszą, drugą i trzecią sobotę każdego miesiąca, w godzinach od 9.00 do 15.00, z wyłączeniem sobót będących ustawowo wolnymi od pracy.
Mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK-u następujące frakcje odpadów komunalnych:
    a) bioodpady,
    b) papier,
    c) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
    d) szkło,
    e) odpady niebezpieczne,
    f) przeterminowane leki i chemikalia,
    g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
    h) zużyte baterie i akumulatory,
    i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
    j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
    k) zużyte opony,
    l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
    m) odpady tekstyliów i odzieży,

  • Informacja o nowych stawkach i zasadach gospodarowania...
  • Informacja o nowych stawkach i zasadach gospodarowania...
  • Informacja o nowych stawkach i zasadach gospodarowania...

Wróć

Przejdź do początku strony