Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wielgie
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem

 

Organ prowadzący szkołę: Gmina Wielgie adres: ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem adres: ul. Szkolna 5, 87-603 Wielgie


    1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597 ze zmian.).
    2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
        1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem; 
        2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
        3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
            ▪ imię (imiona) i nazwisko,
            ▪ datę i miejsce urodzenia,
            ▪ obywatelstwo,
            ▪ miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
        4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
        5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
        6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
            ▪ dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
            ▪ dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
            ▪ dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
        7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
        8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
        9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
        10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);
        11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;
        12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
        13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
        14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 478, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
        15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
    3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem", w terminie do dnia 01 czerwca 2021 do godz.1500  na adres: Urząd Gminy w Wielgiem ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu ofert do Urzędu Gminy Wielgie. 
W przypadku podania nr telefonu proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  poprzez wypełnienie i podpisanie załączonego formularza „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”
    4. Nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.
    5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielgie.
    6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
    7. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
    8. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Wielgiem tel. 542897380.

Wójt Gminy Wielgie 

Tadeusz Wiewiórski

Wróć

Przejdź do początku strony