Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Nowe stawki oraz zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2021 roku będą obowiązywać nowe stawki oraz zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wielgie.
Znowelizowana w 2019 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyła obowiązek na wszystkie gminy wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. W Gminie Wielgie przedstawia się to następująco:
1. NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 01.01.2021r.:
    • 19 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość  przy zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny,
    • 38 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,
    • 1 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów w kompostowniku przydomowym (ulga dotyczy tylko nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli w zakresie ich faktycznego posiadania. Jeżeli okaże się, że mimo zdeklarowania kompostowania odpadów i korzystania ze zmniejszonej opłaty, odpady nie są kompostowane, brak jest kompostownika lub uniemożliwia się osobie upoważnionej dokonania oględzin nastąpi utrata ulgi w opłacie na kolejne 6 miesięcy.
Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi nie mogą oddawać bioodpadów!
2. POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI od 01.01.2021r.
Wprowadzono obligatoryjny obowiązek  selektywnego zbierania  odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 38 zł  miesięcznie od osoby. 
Mieszkańcy, którzy dotychczas nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinni zapoznać się z zasadami segregowania odpadów i złożyć nową deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 lutego 2021r. 
3. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
    • Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami przez właściciela nieruchomości, który ma złożoną deklarację na odpady segregowane. Właściciele tych nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.
    • Do złożenia nowych deklaracji zobowiązani są TYLKO właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy: odpady „bio” będą gromadzić w kompostownikach przydomowych oraz osoby, które do tej pory gromadziły odpady w sposób nieselektywny.
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana.
Deklaracja, o której mowa, właściciele nieruchomości składają pisemnie w Urzędzie Gminy  Wielgie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Gminnego Systemu Komunikacji Online dostępnego pod adresem https://eurzad.wielgie.pl oraz za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl.
­4. ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 01.01.2021r.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, raz na miesiąc, w terminie do 15 dnia, danego miesiąca np:
    • za m-c styczeń – do 15 stycznia,
    • za m-c luty – do 15 lutego.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:
    • przelewem na indywidualny rachunek bankowy, wskazany przez Gminę Wielgie lub
    • kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Wielgie
5. ZMIANA DOTYCZĄCA WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIK DO NIESEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH od 01.07.2021r.
Od 1 lipca 2021r. wyposażenie nieruchomości w pojemniki do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w budynkach jednorodzinnych będzie obowiązkiem właściciela nieruchomości. 

Załączniki:
    1. Uchwała Nr XVII/143/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 września 2020 r  - stawki
    2. Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 września 2020 r. - wzór deklaracji.
    3. Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 września 2020 r. - terminy opłat
    4. Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 września 2020 r. - regulamin 
    5. Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 września 2020 r. - szczegółowy sposób
    6. Jak segregować odpady komunalne   – podstawowe zasady

Wróć

Przejdź do początku strony