Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności 2016 r.

Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2016 roku

Rozporządzeniem z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2042 ), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2016 r. w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 86,00 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych (1,00 zł × 86 litrów ).

"Modernizacja drogi gminnej nr 170821C Nowa Wieś-Złowody"

Gmina Wielgie zakończyła inwestycję pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej
nr 170821C Nowa Wieś – Złowody” w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś.

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Wielgie ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 i art.11 ust.3 w/w ustawy na wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2016 roku.

Ogłoszenie o konkursie

Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w 2016 roku.

Dni Poradnictwa w ZUS Toruń

Dni poradnictwa w ZUS Toruń ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń w dniach 12.04-14.04.2016, wt., śr. godz.09.00-17.00, czw. godz. 09.00-16.00. Poradnictwo odbywać się będzie w języku polskim i niemieckim.

ZUS dla biznesu

W załączeniu wydanie specjalne miesięcznika ZUS dla biznesu

Mammografia

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

"Nie Daj Się Zabić"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Lipna i powiatu lipnowskiego na spotkanie dotyczące zagrożeń wynikających z powstawania tlenku węgla.
Spotkanie odbędzie się w Kinie „Nawojka” w Lipnie w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 10:00

"SZYBKI PIT"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie informuje, że w związku z trwającą akcją ,,SZYBKI PIT”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, w porozumieniu i we współpracy z samorządem terytorialnym w dniu 14 marca 2016 r....

Jubileusz 50-lecia

Złote Gody to Jubileusz obchodzony w polskiej tradycji bardzo uroczyście, za sprawą którego patrzymy na wszystkie pary Jubilatów z podziwem, szacunkiem i ogromną pokorą.

Ocena Okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w sprawie jakości wody.

Badanie Wzroku

Poniżej zamieszczamy informację na temat badań wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry i zaćmy) - (w załączniku),nadesłaną przez Piotra Pużuk "OKO-LUX" sp. z o.o.

Ujemne skutki przezimowania

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Wielgie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – ujemne skutki przezimowania – informujemy, że można składać wnioski o oszacowanie strat.
Wnioski wraz z oświadczeniem należy składać w Urzędzie Gminy Wielgie w pokoju nr 8 do dnia 11 kwietnia 2016 r.

Informacja KRUS

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2016 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 67 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2001 – 2009. Turnusy rehabilitacyjne ze schorzeniami układu oddechowego zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie (w okresie od 11 do 31 lipca) i Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu będą rehabilitowane w CRR KRUS w Jedlcu (w okresie od 7 do 27 lipca).

Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200zł + koszty podróży (odpowiadające równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Wskazania medyczne do kwalifikowania dzieci:

 • z chorobami układu oddechowego:

 • przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych,

 • nawracające infekcje gardła i zatok obocznych nosa,

 • stan po przebytym zapaleniu płuc i opłucnej,

 • przewlekle choroby układu oddechowego o podłożu alergicznym, w tym spastyczny nieżyt oskrzeli i astma oskrzelowa w okresie wydolności oddechowej.

 • z wadami postawy i chorobami układu ruchu:

 • wady postawy i deformacje kostne,

 • boczne skrzywienie kręgosłupa,

 • koślawość i szpotawość kończyn – stany wymagające ćwiczeń korekcyjnych,

 • płaskostopie (płaskokoślawość) i stopy końsko-szpotawe,

 • stany pourazowe i po operacjach korekcyjnych narządu ruchu,

 • upośledzenie funkcji układu ruchu w następstwie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym niedowład spastyczny pochodzenia mózgowego u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym.

 

Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci

posiadające przeciwwskazania medyczne, tj.

 1. upośledzenie sprawności ogólnej powodujące konieczność stałej opieki i pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, tj. ubieraniu się, jedzeniu, myciu i załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

 2. stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego,

 3. niepełnosprawność wymagająca specjalnej, indywidualnej opieki, np. niedowidzenie znacznego stopnia, upośledzenie słuchu w stopniu uniemożliwiającym porozumiewanie się mimo aparatu słuchowego,

 4. choroba nowotworowa,

 5. niewydolność układów: krążenia, oddechowego i moczowego,

 6. cukrzyca i inne niewyrównane zaburzenia hormonalne i metaboliczne,

 7. ostre i przewlekłe choroby zakaźne,

 

 

 1. upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne i zachowania agresywne,

 2. moczenie nocne,

 3. padaczka,

 4. ropne i pasożytnicze choroby skóry,

 5. stany chorobowe, wymagające kontynuacji leczenia z koniecznością kontroli  wskaźników morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.

 

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Wnioski kwalifikacyjne można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy złożyć do dnia 16 maja br., w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy

tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudziądzu tel. 56 462-12-47 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we Włocławku tel. 54 233-33-56 wew. 144 lub 116.

 

Informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).


 


 

Zawiadomienie

Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Wielgie, które odbędzie się w dniu 20.04.2016r. (środa) o godz. 18.00 w remizie OSP w Wielgiem. 

Informacja KRUS

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za rok 2015


 

KRUS informuje, że z dniem 2 maja 2016 r. upływa termin składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. (formularz PIT-36 lub PIT-37).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1.128,3 tys. emerytów i rencistów, rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (formularz PIT-40A).

Emeryt/rencista, który otrzymał z Kasy PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2015 roku nie osiągał innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Kasa nadmienia, że przychody z działalności rolniczej (z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej) nie są przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez Kasę (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza jednak, że emeryt lub rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym.

Jeżeli emeryt/rencista stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - może sam złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym, w wyżej podanym terminie. W zeznaniu tym emeryt/rencista powinien uwzględnić przychód osiągnięty w 2015 roku z tytułu pobierania emerytury/renty z Kasy.

Zeznania w urzędzie skarbowym składają także emeryci/renciści, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie lub wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Bezwzględnie zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego przychodu (formularz PIT-36 lub PIT-37) zobowiązani są złożyć emeryci/renciści, którym Kasa przesłała informację o dochodach uzyskanych z tytułu emerytur i rent w 2015 r. (formularz PIT-11A).

Poza urzędem skarbowym, zeznania podatkowe można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego na stronie Ministerstwa Finansów, adres: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.


 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


 

Uwaga oszuści programu 500+

W związku z coraz częściej pojawiającymi się problemami wyłudzeń pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych, zwracamy się z prośbą o reagowanie i zgłaszanie wszelkich prób wyłudzeń do organów ścigania.

 

Przyłącza wodociągowe - zawory antyskażeniowe

Wójt Gminy Wielgie przypomina posiadaczom przyłączy wodociągowych, że dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego należy instalować zawory antyskażeniowe na przyłączach i punktach czerpania wody, z których jest bezpośrednio pobierana do opryskiwaczy rolniczych oraz innych zbiorników.

 

 

Dziecięcy turniej grapplingowy.

Zapraszamy na dziecięcy turniej grapplingowy o puchar Wójta Gminy Wielgie.  Turniej odbędzie się 23 kwitnia 2016r w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem ul. Szkolna 5 (wejście od boiska). 

 • Plakat zapraszający na zawody grappingowe.

Święto Konstytucji 3 Maja

Wójt Gminy Wielgie oraz Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie serdecznie zaprasza na obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja

 • Plakat
  Plakat

Stypendia Pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XV Edycję Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017.

Stypendia Pomostowe

Wyrazy żalu i współczucia.

 • Kondolencje dla Eugeniusza Kowalskiego

Turniej grapplingowy

W dniu 23.04.2016 odbyły się zawody o Puchar Wójta Gminy Wielgie - w ramach programu wspieranego przez Gminę Wielgie pod nazwą "Sport to zdrowie Czarny orzeł Ci to powie"

Uczestniczyli w nim głównie zawodnicy z Klubu Sportowego Czarny Orzeł z Sekcji  w Wielgiem, Czarne, Lipno, Włocławek Rypin a także zawodnicy z Klubu w Żyrardowie i Wołominie.

Rozgrywane Konkurencje w grapplingu dzieci (zapasy) z podziałem na kategorie wiekowe oraz wagowe . Były również rozgrywane walki w formule Viet Boxingu juniorów, grappling Juniorów oraz grappling Old Boy - łącznie wystartowało ponad 60 zawodników.

Większość zawodników startujących w zawodach była z terenu Gminy Wielgie.

Władzę naszej gminy reprezentował Pan Tadeusz Wiewiórski, Halina Sztypka, Jan Wadoń - dzielnie kibicowali zawodnikom oraz wręczali medale.

Dziękujemy wszystkim przybyłym Kibicom, Zawodnikom, oraz wszystkim którzy przyczynili się do pomocy w organizacji zawodów - Zarząd Klubu


 

Ważna informacja dla gospodarstw domowych

Woda do spożycia jest zanieczyszczona nie pobierać i nie używać wody z kranu (dotyczy wodociągu zaopatrywanego z ujęcia wody będącego w posiadaniu EKOFLORA Sp. z o.o.). Informujemy, iż po przeprowadzonych badaniach wody z wodociągu publicznego Zaduszniki gm. Wielgie zaopatrującego mieszkańców miejscowości Zaduszniki woda jest zanieczyszczona bakteriologicznie i należy przestrzegać następujących wskazówek:

Ważna informacja dla gospodarstw domowych

Ogłoszenie

Piknik rodzinny.

 • Plakat z zaproszeniem na festyn rodzinny w Wielgiem.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Gmina Wielgie uprzejmie informuje, iż woda dostarczana przez stację uzdatniania wody w Orłowie i Zadusznikach Gmina Wielgie eksploatowane przez służby techniczne Zakładu Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą w ramach powierzenia obsługi przez Gminę Wielgie jest zgodna z wymaganiami jakości wody. 

Informacja o przydatności wody do spożycia

 • Informacja o przydatności wody do spożycia

Woda jest zdatna do spożycia

WAŻNA INFORMACJA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

ODWOŁANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO

WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA

(dotyczy wodociągu zaopatrywanego z ujęcia wody będącego w posiadaniu EKOFLORA Sp. z o.o.)

Woda do spożycia w rejonie

Wodociągu publicznego Zaduszniki gm. Wielgie zaopatrującego mieszkańców Zaduszniki gm. Wielgie może być ponownie używana bez ograniczeń.

Woda jest zdatna do spożycia

 • Woda jest zdatna do spożycia

"Piękny Ogród 2016"

Rada Sołecka wsi Wielgie oraz Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie ogłaszają piątą edycję konkursu na najpiękniejszy przydomowy ogródek pn.: "Piękny Ogród 2016". Osoby (mieszkańcy sołectwa Wielgie) chcące przystąpić do konkursu poproszone są o zgłoszenie swoich ogrodów do końca czerwca 2016r. pod nr telefonu 54 289-77-80 lub osobiście do sołtysa Stefana Pietrzakowskiego.

"Piękny Ogród 2016"

 • "Piękny Ogród 2016"

Środki z PROW na przebudowę drogi gminnej

 • Środki z PROW na przebudowę drogi

Informacja

Wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski i przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bożeny Bielickiej w dniu dzisiejszym (25 maja 2016r) w Toruniu podpisali Umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Toruniu na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu poprawy jakości życia mieszkańców w miejscowości Szczepanki poprzez przebudowę drogi gruntowej na odcinku 1 100mb. „Przebudowa drogi gminnej nr 170818C Ostrowite-Szczepanki” w wysokości 499 021,00zł.

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

W dniach 7-9 czerwca 2016r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.

Prosimy mieszkańców Gminy Wielgie o zachowanie spokoju.

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie "Przyszłość"

                                                                      Wielgie, dn. 07.06.2016 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość”

ma zaszczyt zaprosić

 

Na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 20.06.2016 r. o godz. 15:30 w Ośrodku Kultury Gminy Wielgie. W przypadku braku kworum drugi termin wyznacza się na godzinę 16:00.

Program :

 1. Otwarcie i powitanie gości.

 2. Wybór protokolanta i prowadzącego.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Wybór komisji Mandatowej.

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 r.

 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2015 r.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 9. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.

 10. Dyskusja

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 r. (uchwała nr 1/2016)

- udzielenia zarządowi absolutorium za 2015 r. (uchwała nr 2/2016)

 1. Przerwa.

 2. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia

 3. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 5. Wybory

 6. Dyskusja

 7. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej

 8. Zatwierdzenie protokołu Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków

 9. Podsumowanie i zakończenie Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego.

 

 

 

 

                                                                  Zaprasza Zarząd Stowarzyszenia

Sołtysiada 02.07.2016

Organizatorzy:  Powiat Lipnowski i Gmina Bobrowniki zaprasza na Sołtysiadę 

Sołtysiada

 • Sołtysiada

Festiwal Kultury Ranczerskiej

Orgranizatorzy: Powiat Lipnowski i Gmina Kikół zaprasza na Festiwal Kultury Ranczerskiej. 

Festiwal Kultury Ranczerskiej

 • Festiwal

Informacja- Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo,


 

Zapraszamy do udziału w dyskusji i uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia w naszej gminie obszaru zdegradowanego i obszaru do przeprowadzenia rewitalizacji.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty budynków czy modernizacja dróg to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych rewitalizacją (czyli interesariuszy) uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wielgie.

Terminy i miejsce spotkań konsultacyjnych:

 • Płonczyn: CKOR Płonczyn, 15 czerwca 2016r., godzina: 1000

 • Bętlewo: świetlica, 15 czerwca 2016r., godzina: 1130

 • Oleszno: świetlica, 15 czerwca 2016r., godzina: 1300

 • Wielgie (dla mieszkańców Teodorowa): świetlica przy OSP Wielgie ul. Starowiejska 81,
  15 czerwca 2016r., godzina: 1430

Zachęcamy także do wypełnienia ankiety, która pomoże określić obszary na terenie Gminy Wielgie, które wymagają specjalnego wsparcia. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej do 24 czerwca 2016 r.

Link do ankiety:

http://goo.gl/forms/Iep590u84UyG4XNs1


 


 


 


 

Gminne zawody sportowo - pożarnicze

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze  - Niedziela 19 czerwca 2016r. boisko sportowe w Teodorowie początek zawodów o godz. 14.00. Serdecznie zapraszamy.

Plakat

 • Plakat

Informacja ZUS

INFORMACJA PRASOWA

Informacja ważna dla Ciebie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” i apeluje do klientów o uważne przeczytanie tej korespondencji. Dane w niej zawarte dotyczą przyszłości każdego z nas.

- Korespondencja, którą otrzyma z ZUS ok. 20 mln ubezpieczonych Polaków to list, w którym zapisana jest historia naszego ubezpieczenia w postaci zgromadzonych przez lata pracy składek. To nasza przyszłość emerytalna. Warto więc zweryfikować czy kwota składek, o której informuje ZUS zgadza się z naszą wiedzą o nich. Warto też mieć świadomość co z tych zgromadzonych składek wynika – mówi Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek centrali ZUS, której podpis widnieje na każdym z wysyłanych obecnie listów.

„Informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” otrzyma każdy urodzony po 31 grudnia 1948 r., który choćby przez chwilę w swoim życiu podlegał pod powszechny system ubezpieczenia społecznego i co za tym idzie, na którego koncie w ZUS zaewidencjonowano choćby jedną składkę. Z korespondencji z ZUS każdy adresat dowie się ile na swoim koncie emerytalnym zgromadził składek w wysokości nominalnej oraz po przeprowadzanej przez ZUS co roku waloryzacji. Osoby, które pracowały przed 1999 r. będą miały wykazaną wysokość zgromadzonego kapitału początkowego za lata, gdy składki nie były odprowadzane imiennie. Z listu z ZUS każdy z nas dowie się również jak wysoka jest pula składek na subkoncie, czyli na swego rodzaju II filarze w ZUS. Jest w nim również oczywiście wysokość składek przekazanych do OFE. Jeżeli adresat korespondencji z ZUS do 31 grudnia 2015 r. ukończył 35 lat ZUS wyliczy mu również hipotetyczną emeryturę w trzech wariantach. Pierwszy to kwota, którą otrzymałby w oparciu o to co dotychczas zgromadził na koncie emerytalnym. Druga to kwota, którą otrzymałby pracując do ustalonego dla niego wieku emerytalnego i nadal odprowadzał składki w średniej wysokości (ustalonej z okresu ubezpieczenia od 1999 r.) Trzeci wariant – i to jest tegoroczna nowość – to wysokość hipotetycznej emerytury należnej z konta i subkonta emerytalnego.

Dla wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem zapisów „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” Zakład przygotował specjalne wyjaśnienia. Są one dołączone do Informacji. To instrukcja jak krok po kroku czytać IOSK. Po zapoznaniu się z nią nikt nie powinien mieć problemu z ustaleniem jaki jest stan jego konta w ZUS.

Bożena Maria Wankiewicz
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Toruniu


 

Informacja ZUS

Miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy rozdane

Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Już dziś złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie zaprzestaje jednak przyjmowania wniosków.   

Informacja ZUS

Mammografia

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50 – 69 lat na bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat zapraszamy na bezpłatne badania, finansowane z Funduszy Norweskich! Konieczna wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie.

Wielgie - 24 czerwca przy OSP, Starowiejska 81

Mammografia

 • Mammografia

Inwentaryzacja Azbestu

Wójt Gminy Wielgie informuje, że w dniach 4 lipca 2016r - 22 lipca 2016r na terenie Gminy Wielgie prowadzona będzie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (spis eternitu). Spisu z natury będą dokonywać pracownicy firmy ADLER CONSULTING.

Inwentaryzacja Azbestu

 • Inwentaryzacja Azbestu

Pilnuj Swojego Psa

W związku z przeprowadzaną na terenie Gminy Wielgie aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest pracownicy firmy ADLER CONSULTING będą odwiedzać każdą posesję na terenie gminy. Z tego powodu, w czasie przeprowadzanego spisu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i o trzymanie psów w zamknięciu lub na uwięzi.

Pilnuj Swojego Psa

 • Pilnuj Swojego Psa

Regulamin Konkursu

Ogłasza się konkurs na "Najbardziej zadbaną zagrodę" w 2016 roku na terenie Gminy Wielgie. W załączeniu Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia do Konkursu  

Regulamin Konkursu

Regulamin korzystania z Plaży oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli

1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest obiektem należącym do "Jamajka Dawid Rudnicki"
2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne od 02.07.2016r. do 02.09.2016r.
3. Miejsce wykorzystywane do kąpieli otwarte jest od godziny 10 do godziny 18
4. Wstęp na plaże jest płatny, ceny biletów oraz termin sprzedaży ustala właściciel
5. Za bezprawne wtargnięcie na teren plaży grozi kara zgodnie z Art.193 K.K.
6. Dzieci od roku do 7 lat mogą przebywać na terenie plaży oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Ocena Jakości Wody

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Ocena Jakości Wody

List Prezesa KRUS

Szanowni Rolnicy,
lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku.Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze.

<< czytaj wiecej patrz załącznik  >>

Informacja dla rolników, którym kończy się okres pobierania renty strukturalnej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

Okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej – 882,56 zł od 1 marca 2016 r.), bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

W związku z tym osoby zainteresowane, które utraciły prawo do renty strukturalnej, a które nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Osobie, która utraciła prawo do renty strukturalnej, Kasa wypłaci okresową emeryturę rolniczą nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o tę emeryturę.

Gdy osoba taka ukończy wiek emerytalny, może zwrócić do Kasy z wnioskiem o emeryturę rolniczą. Świadczenie to zostanie przyznane, jeżeli osoba udowodni, iż posiada 25 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Kasa takiej osobie może z urzędu przyznać emeryturę rolniczą, jeżeli z posiadanych przez Kasę danych wynika, że osoba legitymuje się 25 letnim okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dom Dziennego Pobytu w Mokowie - Opieka i Aktywność

Celem projektu jest podtrzymanie sprawności życiowej i społecznej 40 niesamodzielnych mieszkanek i mieszkańców powiatu lipnowskiego poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 607 562,00 zł

Dane kontaktowe: Feniks s.c.

Adres: Mokowo 37, 87-610 Dobrzyń n/Wisłą, Powiat Lipnowski

email: opieka.aktywnosc@gmail.com

Dom Dziennego Pobytu w Mokowie - Opieka i Aktywność

 • Dom Dziennego Pobytu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Wielgie na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2014r. poz. 715 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz uchwały Rady Gminy Wielgie Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w 2016 roku.

Zarządzenie dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Wycieczka

Sołectwo Wielgie organizuje w dniu 04 września (niedziela) wycieczkę pn."Statkiem po trawie" Elbląg - Buczynek. Główną atrakcją wyjazdu będzie rejs Kanałem Elbląskim. Koszt wycieczki to ok. 161 zł (cena obejmuje bilet na statek, przejazd, obiad i ubezpieczenia). Dla mieszkańców sołectwa Wielgie będzie co najmniej 40zł dopłaty z funduszu sołeckiego.

Trasa rejsu przebiega przez odcinek Kanału Elbląskiego, na którym znajduja się m.in. system 5 pochylni uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie oraz rezerwat ornitologiczny na jeziorze Druzno. Dodatkową ciekawostką turystyczną jest historia legendarnej osady Truso, która znajdowała się w okolicy jeziora Druzno.

Zapisy na wycieczkę przyjmują: sołtys pan Stefan Pietrzakowski pod nr tel. 54 289 77 80 lub Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie pani Katarzyna Kwiecińska pod nr tel. 796 576 105.

W momencie zgłaszania każdy uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 50 zł.

Wycieczka

 • Wycieczka

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2016 roku

Rozporządzeniem z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2042 ), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2016 r. w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 86,00 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych (1,00 zł × 86 litrów ).

W okresie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. producenci rolni składają wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Wyliczając kwotę należnego zwrotu należy pamiętać, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu tych przepisów.

Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789).

Do wniosku o zwrot podatku producent rolny dołączyć musi faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu - w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. - nastąpi do dnia 31 października 2016 r.

Termin wypłaty może ulec zmianie w zależności od wpływu środków na realizację zadania.

 

 

VII Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

Wójt Gminy Wielgie, Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie oraz Rafał Paszyński zapraszają na VII Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. Zawody odbędą się 7 sierpnia 2016 roku na boisku w Teodorowie, poczatek imprezy godz. 14:00.

parokonne_plakat

 • Zdjecie prezentujące plakat dotyczący zawodów parokonnych

Piknik Rodzinny w Suradówku

 • Piknik Rodzinny w Suradówku

Piknik Rodzinny w Suradówku

W dniu 14 sierpnia 2016 roku przy Centrum Kulturalno - Oświatowo - Rekreacyjnym w Suradówku odbędzie się "PIKNIK  RODZINNY".. Początek imprezy godz. 14:00 natomiast zakończenie zaplanowano na godz. 24:00. Organizatorzy: OSP z Suradówka oraz Radna i Sołtys sołectwa Suradówek zapewniają nastepujące atrakcje:

- dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci,

- przejażdżki bryczką, 

- bańki mydlane, 

- zwiedzanie okolicy z podnośnika strażackiego,

- konkursy,

- do tańca przygrywał będzie zespół Allegra.

Dodatkowo będzie: darmowa grochówka, bar, lody, wata cukrowa, kebeb i grill.

Komunikat o załamaniu pogody

W związku z nadesłanym drogą mailową pismem z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informujemy, iż na dzień dzisiejszy, tj. 05.08.2016r. od godz. 13:00 do 22:00  prognozowane jest załamanie pogody - burze z gradem, silny wiatr i opady. 

Informacja o bezpłatnej zbiórce przepracowanego oleju

 • Informacja o bezpłatnej zbiórce przepracowanego oleju

Bezpłatna zbiórka przepracowanego oleju

Firma AgroOPC oraz Urząd Gminy Wielgie organizują bezpłatną zbiórkę przepracowanego oleju. Zbierane będą: przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne oraz filtry: oleju, paliwa, powietrza. Przy oddaniu przepracowanego oleju istnieje możliwość oddania również filtrów (1 szt. na każde oddane 10 l oleju) i baniek (bańki w ilości nie przekraczającej ilości oddanego oleju).

Osoby zainteresowane odbiorem oleju proszone są o kontakt telefoniczny do dnia 22.08.2016r pod nr tel. 661 144 095 lub 601 236 867 - Firma AgroOPC. Każda zainteresowana osoba otrzyma informację telefoniczną o konkretnym terminie zbiórki.

Zbiórkę obsługiwać będzie Firma AgroOPC Piotr Śliski, Izdby 5, 88-300 Mogilno. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 601 236 867.

Każdy kto przekaże przepracowane oleje, opakowania po olejach i filtry, otrzyma kartę przekazania odpadów stanowiących potwierdzenie prawidłowego zbycia!!!

Afrykański Pomór Świń - spotkanie z lekarzem weterynarii

Wójt Gminy Wielgie, Starosta Lipnowski i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie zapraszają hodowców trzody chlewnej na spotkanie, które odbędzie się 16 sierpnia 2016 r. o godz. 8:00 w Ośrodku Kultury i Bibliotece Gminy Wielgie przy ul. Starowiejskiej 81 (Remiza OSP).

Spotkanie organizowane jest w związku z wystąpieniem w Polsce nowych ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Ma ono na celu zabezpieczenie naszych hodowli świń i zwrócenie uwagi na możliwe drogi zakażenia.

PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE SPRAWY!

Zaproszenie na spotkanie z lekarzem weterynarii

Plakat

 • Plakat

Dożynki gminne 2016

Wójt Gminy Wielgie oraz Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 21 sierpnia 2016 roku. Uroczystości dożynkowe rozpoczną się o godz. 15:00 zbiórką na boisku w Teodorowie. Zaplanowano następujące atrakcje: koncert Orkiestry Dętej z Wielgiego, konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy, występ kabaretu "To i Owo", pokaz tańca dzieci z grupy tanecznej działającej przy OKiBGW, pokaz walki KS Czarny Orzeł, rozstrzygnięcie konkursu na "Najbardziej zadbaną zagrodę w 2016r.", występy artystyczne zaproszonych zespołów i kapel. O godz. 20:00 wystąpi gwiazda wieczoru zespół "Selfi", a od 21:00 odbędzie się zabawa taneczna.

Imprezy towarzyszące:

- Turniej sołectw,

- Degustacja grochówki i dziczyzny,

- Potrawy regionalne przygotowane przez panie z KGW,

- Wesołe miasteczko,

- Wystawa starych sprzętów domowych,

- Animacje dla dzieci,

- Malowanie buziek dzieciom,

- Pokaz baniek mydlanych i sztucznych ogni,

- Wystawa koła fotograficznego działającego przy OKiBGW,

- Stoisko pszczelarskie.

 

Zmiana funkcjonowania plaży nad jeziorem Orłowskim.

Informujemy, iż w związku z rozwiązaniem w miesiącu sierpniu 2016 r. umowy dzierżawy ogólnodostępnej plaży nad jeziorem Orłowskim gmina Wielgie, teren ten przestaje funkcjonować jako miejsce wykorzystywane do kapieli. Wstęp do wody odbywa się na własną odpowiedzialność.

Zdjęcia z dożynek gminnych

 • Starostowie dożynek gminnych
 • Wieńce dożynkowe
 • Wyróżnienia za wystawione wieńce
 • zdjęcie z dożynek gminne
 • zdjęcie z dożynek gminnych
 • Zdjęcia z dożynek gminnych

Rolnicy podziękowali za plony

Tegoroczne święto plonów Gmina Wielgie uczciła 21 sierpnia na boisku w Teodorowie. Mimo nie sprzyjającej aury na uroczystościach dożynkowych nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, gminnych jednostek organizacyjnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz zastępów strażaków. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się od przemówień włodarzy gminy oraz zaproszonych gości. Starostami tegorocznych dożynek byli : Magdalena Pikus i Sławomir Śliwiński-rolnicy z Witkowa. Po części oficjalnej wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta z Wielgiego, zatańczyła formacja „Flesh” działająca przy OKiBGW, pokaz sztuk walki dali zawodnicy z klubu „Czarny Orzeł”. W dalszej części publiczność miała możliwość oklaskiwać kabaret „I To i Owo”, kapelę rodziny Więznowskich, zespół ludowy „Piotrkowianie”, kapelę „Sami Swoi” z Rypina a gwiazdą wieczoru był gorąco przywitany przez młodzież zespół „Selfi”. Tradycyjnie oceniono wieńce dożynkowe. W tym roku ocena wieńców odbyła się w dniu 19 sierpnia. Komisja w składzie: Jan Wadoń, Małgorzata Chojnicka, Magda Kasiuk-Włodarska oraz Katarzyna Kwiecińska wybrała te najpiękniejsze; i tak: I miejsce przyznano ex aequo wieńcom z sołectw Płonczyn i Wielgie, II miejsce dla sołectwa Oleszno, natomiast III miejsce zajęło sołectwo Nowa Wieś. Wyróżnienia otrzymały sołectwa :Tupadły i Czerskie Rumunki. W dniu dożynek uczestnicy uroczystości wybrali wieniec publiczności. Został nim wieniec z sołectwa Oleszno. Uroczystości dożynkowe zakończono spektakularnym pokazem fajerwerków.

Po raz pierwszy podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs na „Najbardziej zadbaną zagrodę w 2016 r.” Laureaci konkursu:

I m-ce Teresa i Szczepan Wójcikiewicz - Czarne

II m-ce Anita i Dariusz Kobyłko - Zaduszniki

III m-ce Zofia i Henryk Narożni - Płonczynek

III m-ce Oliwia i Marcin Sztuczka - Bałdowo

Dodatkowymi atrakcjami podczas imprezy były:

- plac zabaw dla dzieci,

- promocyjne stoiska firm i banku,

- punkty gastronomiczne,

- grochówka,

- degustacja dzika,

- wystawy KGW.


 

Impreza o takim rozmachu możliwa była dzięki sponsorom.

Lista sponsorów Dożynki Gminne 2016r.:

 1. Wójt Gminy Wielgie Pan Tadeusz Wiewiórski

 2. Przewodnicząca Rady Gminy Wielgie Pani Halina Sztypka

 3. Z-ca Wójta Gminy Wielgie Pan Jan Wadoń

 4. Sekretarz Gminy Wielgie Pan Krzysztof Kalka

 5. Skarbnik Gminy Wielgie Pani Bożena Bielicka

 6. Radna Powiatu Pani Zofia Kuczmarska


 

Radni Gminy Wielgie


 

 1. Franciszek Jankowski

 2. Marianna Zaborowska

 3. Krystyna Brzozowska

 4. Ryszard Kurowski

 5. Bożena Karbowska

 6. Radosław Ziółkowski

 7. Kazimierz Godlewski

 8. Krystyna Walkowicz


 

Osoby prywatne i instytucje


 

 1. Monika i Radosław Wysoccy

 2. Sebastian Olewiński

 3. Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy

 4. Wojciech Reznerowicz

 5. Sołectwo Płonczyn

 6. Katarzyna i Mariusz Dylewscy

 7. Grzegorz Złakowski

 8. Rafał Paszyński

 9. Marek Kowalski

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie     

Autor tekstu: Katarzyna Kwiecińska, Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie

Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

W dniu: 15.09.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Starowiejska 10 w Wielgiem w godzinach od 09:00 do 11:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (54)289-71-18

Koszt badania ostrości wzroku - 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)

Zapisy prowadzone będą do dnia 15.09.2016r. Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienie okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

                                                                                                      Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX 

Zapraszamy na badanie wzroku

Informacja KRUS dot. zmiany kwoty przychodu decydującej o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

Od 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent


W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2016 r.o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r., które wyniosło 4.019 zł 08 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Wynoszą one:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.813 zł 40 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)

 • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 5.224 zł 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych). Więcej informacji o zawieszeniu (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę

Więcej informacji o zawieszeniu (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę na stronie www.krus.gov.pl.


 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informacja KRUS

Zapraszamy na mecz II ligi kobiet

W dniu 03.09.2016r. (sobota) na Stadionie Miejskim w Lipnie o godz. 11:00 odbędzie się mecz II ligi kobiet pomiędzy Mustang Wielgie a Grom Wolsztyn.

Serdecznie zapraszamy.  

Informacja KRUS o laureatach konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016"

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne wyłonione w XIV Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne prowadzą Państwo Alicja i Krzysztof Spychalscy w Pikutkowie gm. Brześć Kujawski w woj. kujawsko-pomorskim.

Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a patronat medialny: TVP1, dwutygodnik AGRO SERWIS, tygodnik Zielony Sztandar, miesięcznik AGROmechanika, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz telewizja interaktywna AgroNews.com.pl.

Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.

Gospodarstwo Państwa Spychalskich zostało wyłonione spośród 970 gospodarstw indywidualnych, które zgłosiły się do konkursu. Komisje konkursowe na szczeblach regionalnym, wojewódzkim i krajowym dokonały wizytacji wszystkich gospodarstw, a przy ocenie brały pod uwagę między innymi:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;

 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych;

 • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia;

 • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych;

 • warunki obsługi i chowu zwierząt;

 • stosowanie i jakość środków ochrony osobistej;

 • rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy;

 • organizację miejsc wypoczynku i zabawy dzieci.

 

Państwo Alicja i Krzysztof Spychalscy otrzymają w nagrodę ciągnik rolniczy Zetor Major ufundowany przez Prezesa KRUS. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 23 września br. podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie www.krus.gov.pl

Gratulujemy!

Komunikat Centralnej Komisji Konkursowej

Zdjęcia laureatów konkursu

 • Zdjęcie laureatów konkursu
 • Laureaci konkursu

Konsultacje społeczne

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w dyskusji i uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023.

Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych uwag i opinii odnośnie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 13 września 2016 r. do dnia 27 września 2016 r. w formie:

uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji,

spotkań konsultacyjnych.

Wypełniony formularz konsultacji będzie można przekazywać w terminie od dnia 13 września 2016 r. do dnia 27 września 2016 r.:

bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Wielgie

drogą elektroniczną na adres mailowy: gmina@wielgie.pl

drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603, Wielgie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

21 września 2016 r. o godz. 15.00 w świetlicy w Bętlewie

21 września 2016 r. o godz. 17.00 w CKOR w Płonczynie

23 września 2016 r. o godz. 15.00 w świetlicy przy OSP Wielgie, ul. Starowiejska 81 (dla mieszkańców Teodorowa)

23 września 2016 r. o godz. 17.30 w świetlicy przy OSP Wielgie, ul. Starowiejska 81

Informacja o konsultacjach społecznych

Program ECODOM

Program EKODOM

Informujemy, że z dniem 15 września 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EKODOM -dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe.

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń w terminie od dnia 15 września 2016 r.  do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:00.

CEL PROGRAMU:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

Beneficjenci:

Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste.

Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:

a) zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji;

b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o mocy do 300 kW wraz z instalacją;

c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;

d) montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

Forma dofinansowania:

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru. 

Intensywność dofinansowania:

 • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80% kosztu kwalifikowanego.

 • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20% kosztu przedsięwzięcia.

 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.

 • Okres spłaty do 10 lat.

 • Możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki.

Kontakt:

Agnieszka Chełminiak (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 356

Jędrzej Wyrąbkiewicz (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 350 

Agnieszka Stachowiak (kwestie finansowe) – 56 62 12 359

Doradcy Energetyczni:

Sebastian Górka (Obszar doradztwa: m. Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski) - 56 62 12 360


 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2017

 

W związku z realizacją ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwali po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy roczny program współpracy na 2017r. do 30 listopada 2016r.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Wielgie do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu dokumentu pn.: Roczny program współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. Konsultacje inicjowane są przez Wójta Gminy Wielgie zgodnie z uchwałą Nr XLVI/292/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010r.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2016r. Uwagi i opinie zaprezentowane w trakcie konsultacji uwzględniane będą przy podejmowaniu decyzji, ale nie będą wiążące.

Uwagi prosimy wnosić w oparciu o załączony Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017” na załączonym formularzu w dniach 30.09.2016r. – 14.10.2016r.

Uwagi prosimy kierować na adres Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie z dopiskiem „Konsultacje dotyczące Programu współpracy na rok 2017”.

 

 

Kondolencje z powodu śmierci Ś.P. Adama Rejmera

 • Kondolencje dla zmarłego Radnego Gminy Wielgie Adama Rejmera

Nadzwyczajne liczenie dzików

Nadzwyczajne liczenie dzików

W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach.

Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka, ponieważ ludzie nie zarażają się wirusem ASF. Wystąpienie pomoru świń może być jednak przyczyną poważnych strat ekonomicznych, związanych z padnięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosztami zwalczania, a przede wszystkim, z wstrzymaniem obrotu oraz eksportu świń i wieprzowiny.

Choroby nie notowano jeszcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponieważ przypadki i ogniska ASF zostały stwierdzone na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do przepisów weterynaryjnych regulujących zagęszczenie dzików.

W związku z tym, w dniach 20-25 października 2016 r., we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu będzie prowadzona ocena liczebności dzików w lasach metodą pędzeń próbnych na 10 proc. powierzchni lasów.

Leśnicy proszą – w miarę możliwości – o przełożenie wizyt w lesie na inny termin i wzmożoną ostrożność podczas poruszania się pojazdami przez tereny leśne. Przemieszczająca się zwierzyna (nie tylko dziki) może stanowić zagrożenie dla ruchu.

 

Nadzwyczajne liczenie dzików

Palenie odpadów szkodzi zdrowiu!

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W związku z licznie wpływającymi do tutejszego urzędu skargami nakazujemy zaprzestania wypalania odpadów pochodzenia dziewiarskiego, tekstylnego oraz plastików i gum.

Wydobywający się dym podczas spalania jest szkodliwy dla zdrowia, środowiska oraz powoduje uszkodzenie centralnego ogrzewania. Swąd unosi się nad całą miejscowością.

SPALANIE ODPADÓW

PROBLEM, KTÓRY DOTYCZY TAKŻE CIEBIE!!!

Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych w domowych piecach to najgorszy ze sposobów pozbywania się odpadów podczas procesu spalania takich tworzyw, jak: tekstylia, plastikowe opakowania, folia, gumy czy opony. Uwalania się do powietrza wiele szkodliwych i trujących substancji, najgroźniejszymi z nich są furany i dioksyny.

Dioksyny należą do najbardziej trujących, rakotwórczych substancji na świecie, są 10 000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Toksyczne działanie dioksyn polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych: wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej i są one odpowiedzialne za częste występowanie nowotworów. Szczególne narażone na chorobotwórcze działanie metali ciężkich, furanów i dioksyn są osoby mało odporne, a zwłaszcza dzieci. Płód zostaje już uszkodzony w łonie matki, co może się objawiać później trwałym kalectwem.

ZBIÓRKA ODPADÓW

ZBIÓRKA ODPADÓW

Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że w niżej podanych terminach i miejscowościach zorganizowane zostaną bezpłatne zbiórki odpadów AGD, RTV oraz zużytych opon samochodowych i motorowerowych.

 

Termin zbiórki

Miejscowość

Lokalizacja

14-15.11.2016

od 8:00 do 14:00

Zaduszniki

Przy remizie OSP

16-17.11.2016

od 8:00 do14:00

Suszewo

Przy świetlicy wiejskiej

18-21.11.2016

od 8:00 do14:00

Suradówek

Przy remizie OSP

22-23.11.2016

od 8:00 do 14:00

Oleszno

Przy remizie OSP

24-25.11.2016

od 8:00 do 14:00

Płonczyn

Parking na przeciwko remizy OSP

 

W wyznaczonych terminach i punktach zostaną ustawione kontenery, do których mieszkańcy będą mogli w godzinach od 8:00 do 14:00 wrzucać odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV oraz zużyte opony ( opony od samochodów osobowych i rowerowych )

Bardzo prosimy mieszkańców gminy o czynny udział w przeprowadzanej akcji.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wielgiem, pokój nr 8 i 1 tel. 54 289-73-80 wew. 44 i 56.

INFORMACJA

W dniu 31 października 2016 roku (poniedziałek) Urząd Gminy w Wielgiem czynny będzie do godziny 13:00.

Krótszy dzień pracy Urzędu

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA)

dla rolników

Zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem o zasiłek chorobowy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zostało uruchomione automatyczne oprogramowanie umożliwiające pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zaświadczenie lekarskie otrzymane z ZUS w formie elektronicznej Kasa potraktuje jako wniosek o rozpatrzenie prawa do zasiłku chorobowego. Ubezpieczony rolnik nie musi zatem dostarczać do jednostki organizacyjnej Kasy (osobiście lub za pośrednictwem poczty) wydrukowanego zaświadczenia lekarskiego, wystawionego w formie elektronicznej (e-ZLA).

Natomiast, jeżeli lekarz wystawi ubezpieczonemu w KRUS zaświadczenie lekarskie w formie papierowej na formularzu ZUS – ZLA, zaświadczenie takie ubezpieczony powinien dostarczyć do jednostki organizacyjnej Kasy.


 

Przekazane za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


 

Obchody Święta Niepodległości

Wójt Gminy Wielgie oraz

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie

zapraszają mieszkańców gminy

na uroczyste obchody

Narodowego Święta Niepodległości.

Program uroczystości:

14:15 - złożenie kwiatów pod pomnikiem "KU CZCI BOHATEROM POLEGŁYM I POMORDOWANYM W WALCE Z ZABORCĄ", (przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości wraz z Gminną Orkiestrą Dętą do sali widowiskowej przy ul. Szkolnej 5A),

14:45 - powitanie przybyłych gości i mieszkańców,

14:50 - program artystyczny "Wszyscy dla Polski" w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego we Włocławku.

Uzyskana dotacja na azbest w 2016 roku

 

AZBEST 2016

Gmina Wielgie w 2016 r. uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie” w kwocie 40.184,53 zł. 50% dofinansowania pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Realizując zadanie osiągnięto efekt ekologiczny w ilości 85,08 Mg zutylizowanych wyrobów zawierających azbest od 31 mieszkańców gminy.

 

List Prezesa Krus dotyczący NNW

Każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy) a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

To pierwszy w Polsce tak duży program grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego blisko 500 tysięcy dzieci z Państwa rodzin, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.

O pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości, o postępowaniu w razie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka, szczegółowo mogą Państwo dowiedzieć się m.in. z obszernej informacji na stronie www.krus.gov.pl

List Prezesa Krus dotyczący NNW

"Samoobrona Kobiet" - bezpłatne szkolenia

 

Spotkania informacyjne