Przejście do sekcji:

Treść strony - Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Urzędu Gminy w Wielgiem

Urząd Gminy w Wielgiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Gminy w Wielgiem.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 2 pliki PDF nie posiadają warstwy tekstowej - braki zostaną uzupełnione.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-09-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wiesław Zając.
 • E-mail: wzajac@wielgie.pl
 • Telefon: +48 54 289 73 80

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Wójt Gminy Wielgie
 • Adres: ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
 • E-mail: gmina@wielgie.pl
 • Telefon: +48 54 289 73 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wielgie ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie:

Do budynku prowadzą 2 wejścia, wejście frontowe (od ul. Starowiejskiej) oraz o z tyłu budynku z wjazdem od ulicy Starowiejskiej oraz ul. Krótkiej. Przy wejściu z tyłu budynku znajduje się podjazd dla wózków. Na parterze budynku wyznaczono pomieszczenie nr 1 do obsługi osób z niepełnosprawnością. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na  parterze. Na parkingu przed budynkiem oraz z tyłu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone przy pomocy znaku pionowego oraz oznakowania poziomego. Do budynku i  pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Zapewniono kontrastowe oznaczenie schodów w budynku. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
Przejdź do początku strony