Przejście do sekcji:

Treść strony - Program Czyste Powietrze

Ogłoszenie o zmianie Programu Priortytetowego „CZYSTE POWIETRZE” 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” 
Zmiana Programu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio: 
1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem: 
a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji  w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz 
b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem  wraz z instrukcją wypełniania, 
2. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu: 
a) zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na  częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz 
b) wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału  kredytu wraz z instrukcją wypełniania. 
Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz  budynków nowobudowanych. 
Dla kogo dofinansowanie? 
W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego  w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy: 
∙ dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu, 
∙ przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany  w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g  ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu, 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony  został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie  przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,
∙ przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany  w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g  ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,  1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym 
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub  specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta,  przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu,  na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia  wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu. 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie  w ramach Części 2 i Części 3 Programu. 
Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu. 
Gdzie składać wnioski? 
1. Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie. 
Uwaga!  
Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system  Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl: 
∙ wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis  kwalifikowany lub profil zaufany),
∙ w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej  wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami. 
Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie można dostarczać: 
- za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji  programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub 
- poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję  operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub  
  - bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW. 
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie  naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze”. 
2. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu 
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach  Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków  udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie  internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu i będzie  podlegała bieżącej aktualizacji.
Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców,  wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu. 
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach, przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu  ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu. 
Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego: 
1. kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie. 
2. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez  Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie  naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
Dodatkowe informacje  
1. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów  i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów  przedsięwzięć.  
W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść: 
∙ dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1 Programu);
∙ dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
∙ dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);
Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.
2. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
3. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
4. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie  udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
5. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
6. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.

7. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 11 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”) złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu  rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
8. Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
9. Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu. 
10. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno  lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3(włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu,  pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał  antysmogowych. 
11. W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również Wzór wniosku o płatność oraz  instrukcja jego wypełniania. 
12. Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący  obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach  przedsięwzięcia. 
Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów Części 2 i Części 3 Programu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu. 

Informacja o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

  • Informacja o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" str. 1
  • Informacja o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" str. 2
  • Informacja o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" str. 3
  • Informacja o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" str. 4
  • Informacja o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" str. 5

Wróć

Przejdź do początku strony