Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Stanowisko Wójta Gminy w sprawie CPK

Wielgie, dnia 9 marca 2020 r.

                    CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o. o. 
                    Al. Jerozolimskie 134
                    02-305 Warszawa

STANOWISKO 
w sprawie konsultacji społecznych nad dokumentem 
„Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)”

WÓJT GMINY WIELGIE
w imieniu swoim oraz mieszkańców gminy
przedstawia swoje stanowisko wobec zawartych w SSL propozycji przebiegu:
    1. linii kolejowej Nr 5, w ramach ciągu Nr 1 
    2. drogi ekspresowej S10 

Zaproponowane w SSL wstępne przebiegi korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących oraz przebieg korytarza Drogowych Inwestycji Towarzyszących na terenie gminy Wielgie są nie do zaakceptowania. Wszystkie przedstawione warianty przebiegu linii kolejowej Nr 5, zaplanowanej 

w ramach ciągu Nr 1 oraz drogi ekspresowej S10, generują po naszej stronie ogromne koszty społeczne, gospodarcze i przede wszystkim środowiskowe. 
Przewidując sposób realizacji przedmiotowej inwestycji, należy brać pod uwagę wywłaszczenia nieruchomości, a mówiąc wprost wyburzenia domów mieszkańców naszej gminy, co jest drastycznym rozwiązaniem. Należy szerzej spojrzeć na problem takiego mechanizmu, który poza fizycznym usuwaniem z map kolejnych budynków zlokalizowanych na trasach linii kolejowych czy drogowych, naruszają sferę bardzo intymną jaka są straty moralne właścicieli. Zdecydowana większość budynków mieszkalnych na terenie naszej gminy jest zamieszkiwana przez kilka pokoleń. Wywłaszczeni właściciele nieruchomości będą zmuszeni do migracji, zapewne w słusznej części postanowią osiedlić się w innej części gminy. Poczynione do tej pory przez samorządy wszystkich szczebli, wszelkie inwestycje infrastrukturalne tj. budowa dróg lokalnych, sieci uzbrojenia terenu itd., mogą stracić na znaczeniu ponieważ diametralnej zmianie może ulec sieć osadnicza gminy.
 
W przeciwieństwie do dynamicznej zmiany w strukturze osadniczej stoi perspektywa planowania przez samorządy kolejnych, sporych jak na lokalne budżety, inwestycji
w infrastrukturę tak, aby na nowo logicznie, zorganizować cały układ infrastrukturalny.
Gmina Wielgie jest gminą rolniczą natomiast w ostatnich latach rozwija się pod względem osadniczym, przybywa coraz więcej domów. Ponadto walory przyrodnicze, dość spory poziom zalesienia sięgający 20% powierzchni gminy, akweny wodne w tym jezioro Piaseczeńskie z II klasą czystości wody, determinują rozwój szeroko pojętej rekreacji, w tym zabudowy o takim charakterze. 
 Zrealizowanie inwestycji kolejowych i drogowych w zaproponowany sposób burzy spójność przestrzenną gminy oraz zaburza społeczno – gospodarczy system funkcjonowania. Wymienione przez Nas wyżej argument, stanowią raczej wybrane przykłady zagrożeń jakie dostrzegamy w tej chwili.  Tak gwałtowna zmiana przestrzeni z pewnością wywoła szereg innych negatywnych następstw.
Wobec powyższego proponujemy, aby na dalszym etapie procedowania SSL rozważyć przede wszystkim modernizację możliwie największej ilości istniejącej infrastruktury kolejowej, poprzez dostosowanie jej do odpowiednich parametrów, aby mogła zapewnić szybsze przemieszczanie się pociągów. Z punktu widzenia gminy Wielgie pożądanym i logicznym jest przede wszystkim zmodernizowanie linii kolejowej  Nr 27 relacji Nasielsk – Toruń Wschodni i w dalszym ciągu linii Nr 9 relacji Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny oraz linii Nr 3 relacji Warszawa Zachodnia – Kunowice, które 
po odpowiedniej ich przebudowie także zapewniłyby dostęp do CPK znacznie niwelując straty społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
W kwestii drogi ekspresowej S10 nie do przyjęcia przez Nas są proponowane warianty oznaczone kolorami: granatowym, zielonym, czerwonym oraz pomarańczowym. Stanowisko popieramy argumentami przytoczonymi na początku naszego stanowiska. Jedynie rozwiązanie oznaczone kolorem jasnoniebieskim nie powinno powodować sprzeciwu naszego i naszych mieszkańców. Przede wszystkim dlatego, iż jest to od lat istniejący korytarz drogowy, który jedynie należałoby odpowiednio zmodernizować. Postulujemy, aby przy większości zaplanowanych przebiegów dróg i kolei zastosować takie podejście 
tj. maksymalnego wykorzystania istniejącej już infrastruktury i wyznaczonych korytarzy transportowych. 
Stanowczo zaznaczamy, że planowanie tak rozległej inwestycji o znaczeniu strategicznym dla całego kraju, powinno mieć zdecydowanie inny przebieg. Przede wszystkim wszelkie wstępne koncepcje należało poddać rzetelnym konsultacjom 
z samorządami  oraz sektorem gospodarczym i dalej z mieszkańcami. Przedłożony obecnie 
do opiniowania dokument powinien stanowić syntezę wstępnie dokonanych konsultacji.
Kilkutygodniowy czas na zajęcie stanowiska przez osoby i instytucje zainteresowane sprawą wydaje się być abstrakcyjny. Ponadto żadna informacja na temat rozpoczętych konsultacji nie pojawiła się w mediach głównego nurtu. O rozpoczętych konsultacjach poinformowano Nas 
drogą mailową w dniu 27 lutego 2020 r. W możliwie najkrótszym czasie zwoływano zebrania wiejskie na terenie gminy Wielgie, aby powiadomić mieszkańców o podjętych przez CPK Sp. z o. o. działaniach. 
Niniejszym stanowiskiem Wójta Gminy Wielgie, zgodnie z opiniami mieszkańców wyrażonymi podczas zebrań wiejskich, sprzeciwiamy się zaproponowanej koncepcji budowy CPK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Otrzymują:
    1. Adresat
    2. a/a

Wróć

Przejdź do początku strony