Przejście do sekcji:

Treść strony - Powszechny spis rolny

  • Fotografia dotycząca spisu rolnego

Nabór na rachmistrzów terenowych

Ogłoszenie 
o naborze rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia 
Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Wielgie w 2020 r.

 

Zgodnie z zapisem art. 20 ust 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym ( Dz. U. z 2019, poz. 1728 o Państwowym Spisie Rolnym 2020 kandydatem na Rachmistrza spisowego może zostać osoba:
- pełnoletnia;
- zamieszkała na terenie gminy Wielgie
- posiadająca, co najmniej średnie wykształcenie;
- posługująca się językiem polskim w mowie i   
  piśmie;
- która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
    1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19.
    2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym  przez Centralne Biuro Spisowe.
    3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zwierać:
    1. Zgłoszenie zawierające m.in.  imię/imiona nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu.
    2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
    3. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, zawierające klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
    4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655).

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych po szkoleniu z naboru otwartego zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniach. Szkolenia dla rachmistrzów obejmować będą część teoretyczną i część praktyczną. Szkolenia odbędą się w okresie sierpień-wrzesień. 

Egzamin kandydatów na rachmistrzów terenowych po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydaci, którzy nie wezmą udziału w całości szkoleń, nie będą mogli przystąpić do egzaminu kończącego szkolenia. 

Na teren gminy Wielgie przydzielonych zostanie 2 rachmistrzów terenowych.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Wielgie do dnia 8 lipca 2020 r. ( data wpływu ).

Bliższe informacje można uzyskać u p. Agnieszki Orłowskiej-Olewińskiej tel. 54 289 73 80 wew. 44.


Gminny Komisarz Spisowy

Tadeusz Wiewiórski

Wróć

Przejdź do początku strony