Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Wójt Gminy Wielgie działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu, w ramach Priorytetu: 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego,  Działanie 08.27 – Kształcenie ogólne OPPT,  celu szczegółowego: 4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie 
i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizacja  projektu jest uzależniona od otrzymania środków finansowych, a w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, partnerem wiodącym będzie Gmina Wielgie.

Link do ogłoszenia https://bip.wielgie.pl/752,ogloszenia-i-zawiadomienia

  • data: 2024-01-31

Wróć

Przejdź do początku strony